تخمین موجک چشمه لرزه ای با استفاده از تداخلسنجی لرزه ای

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1405-NIGS
نویسندگان
موسسه ی ژئوفیزیک
چکیده
داده حاصل از عملیات لرزه نگاری در مقایسه با سایر روشهای ژئوفیزیکی می تواند اطلاعات بیشتری از زیر سطح زمین ارائه کند و به همین دلیل لرزه نگاری در اکتشافات نفت و گاز از اهمیت بالایی برخوردار است. تخمین موجک چشمه ی لرزه ای یکی از مسائل مهم در لرزه نگاری بازتابی و یک موضوع مهم در پردازش داده های لرزه ای، تحلیل، مدلسازی مستقیم وتصویرسازی به وسیله ی شکل موج کامل می باشد. واهمامیخت موجک و یا چشمه یکی از با اهمیت ترین مراحل در پردازش داده لرزه ای است که برای افزایش قدرت تفکیک زمانی مقاطع لرزه ای به یک تخمین صحیح از موجک نیازمند هستیم.
کلیدواژه ها
 
Title
Source signature estimation using seismic interferometry
Authors
Yahya Allah Weis Azar
Abstract
Estimation of the seismic source signature is an important problem in reflection seismology. Existing methods of source signature estimation (statistical methods and well-log-based methods) suffer from several drawbacks. For example, assumptions of whiteness of the earth response, stationarity of the data, and the phase characteristics of the wavelet have no real theoretical justification and the extracted wavelets may not be reliable. Here, I introduce a method of extracting the source signature based on the theory of seismic interferometry, also known as the virtual real source method. Interferometry can be used to extract the scaled impulse response between two receivers locations.
Keywords
Statistical methods, interferometry, virtual source, impulse response