ارائه الگوریتم جدید مدل‌سازی فیزیک سنگ در یکی از میادین نفتی کربناته

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1407-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی نفت و گاز، تبریز، ایران
2دانشکده صنعتی سهند، دانشکده معدن، گروه اکتشاف نفت، تبریز،ایران
چکیده
در مطالعات لرزه‌نگاری مخازن هیدروکربنی با هدف استخراج پارامترهای مخزنی از روی داده‌های لرزه‌نگاری، انجام مطالعات فیزیک سنگ از موارد اساسی می‌باشد. مدل‌های فیزیک سنگی ارائه شده نتوانسته است تمامی ناهمگونی‌های مخازن کربناته از قبیل وجود انواع تخلخل و توزیع نامنظم آن پوشش دهد. با استفاده از ترکیب معادلات مختلف فیزیک سنگ، در این مقاله الگوریتم ترکیبی ارائه شد که اثر نوع تخلخل و تغییرات فشار را در کنار مقدار تخلخل، اثر اشباع‌شدگی و نوع کانی‌های تشکیل دهنده سنگ در نظر می‌گیرد. اجرای این الگوریتم در یکی از میادین نفتی کربناته جنوب غرب ایران منجر به محاسبه نگاره سرعت گردید که تطابق خوبی را با نگاره اندازه‌گیری شده در مقایسه با مدل‌سازی گسمن نشان داد. همچنین مشاهده گردید که تغییر نوع تخلخل تاثیر بیشتری نسبت به تغییر مقدار تخلخل بر روی سرعت تراکمی و همچنین بر روی تغییرات سرعت بر اثر تغییرات فشار و اشباع شدگی دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
A Novel Integrated Algorithm for Rock Physics Modelling of an Iranian Carbonate Reservoir
Authors
reza falahat, Sadegh Shiri
Abstract
Rock Physics modelling plays an important role in seismic reservoir characterization utilizing either 3D or 4D seismic data. However, the current rock physics models are not able to fully handle the complexity and heterogeneity of the carbonate reservoirs such as different pore type and its distribution. Utilizing different rock physics models, an integrated algorithm is proposed that includes the impact of the pressure, saturation and pore type variation. Employing this algorithm in one of Iranian carbonate reservoir, the compressional velocity log is estimated that shows relatively good match with the observed log. It is also observed that the impact of pore type is significantly higher than the impact of porosity itself on the elastic parameters of the saturated rock.
Keywords
Rock Physic, Porosity Type, Pressure Impact, Gassmann and Xu-Payne models