توسعه شرط تصویرسازی روش RTM جهت حذف نوفه های فرکانس پایین

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1408-NIGS
نویسندگان
1استادیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه لرستان
2استادیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی بیرجند
چکیده
روش مهاجرت زمانی معکوس به عنوان یک روش تصویر‌سازی لرزه‌ای معادله موج مبنا، با حل دو طرفه معادله موج همه انواع موج را بدون هیچ محدودیت زاویه‌ای مدل‌سازی می‌کند، این امر با توجه به ضعف روش‌های تصویر‌سازی پرتو- مبنا و حل یک طرفه موج در تصویر نمودن درخور ساختارهای موجود در محیط‌های زمین شناسی پیچیده بسیار حائز اهمیت است. علی‌رغم برتری‌های فوق، نوفه‌های فرکانس پایین که عمدتاً در زوایای بازتاب بزرگ تولید می‌شوند (60 تا 90 درجه)، محدودیت‌ عمده روش RTM به شمار می‌آید. لذا هدف از مقاله حاضر آنستکه با بهبود شرط تصویرسازی به عنوان قلب روش RTM، ضمن حذف نوفه‌های فرکانس پایین، اطلاعات مفید مربوط به زوایای بازتاب 60 تا 90 درجه را حفظ و از آنها در جهت تولید یک تصویر با کیفیت بهتر استفاده نماید. اینکار با ارائه یک شرط تصویرسازی نوین و با اضافه نمودن یک تابع وزنی برا اساس زوایای بازتاب انجام شده است. در نهایت نتایج روش RTM با استفاده از شرط تصویرسازی جدید ارائه و با نتایج برخی روش‌های سنتی و مدرن مشابه مقایسه شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Improvement of imaging condition in RTM method to suppress low frequency noise
Authors
Farzad Moradpouri, Hamid Sabeti
Abstract
Reverse time migration (RTM) as a two-way wave equation method models all types of wave without any dip limitation. This is very important regarding the drawbacks of ray-based and one-way wave equation imaging methods in properly imaging the complex geological media. Despite the above superiorities, low frequency artifacts especially in large reflection angles (60 to 90 degree) are the main drawback of RTM which cover and reduce the migrated image quality. Therefore, the aim of this paper is to improve the imaging condition as the heart of RTM to suppress the low frequency artifacts and use the useful information of the large reflection angle domain (60 to 90 degree) and produce a high quality image. This was achieved by presenting a new imaging condition including a weighted function based on the reflection angles. Finally, the RTM results using the new proposed imaging condition was presented and compared with the results of some conventional and modern similar methods.
Keywords
Seismic Imaging, RTM, Low frequency artifacts, Imaging condition