برونیابی دقیق میدان‌موج لرزه‌ای با استفاده از یک روش‌ بازگشتی ترکیبی

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1409-NIGS
نویسندگان
1استادیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه لرستان
2استادیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی بیرجند
چکیده
برونیابی میدان‌موج توسط روش‌های مختلف عددی از جمله روش تفاضلات محدود به عنوان یک روش سنتی و مرسوم انجام می‌شود. از جمله محدودیت‌های روش تفاضلات محدود کاهش دقت و پراکندگی عددی با بزرگتر شدن فواصل زمانی (t∆) است. یکی از راهکارهای حل این مشکل استفاده از انتگرال‌گیرهای ترکیبی است که با توجه به نوع ساختار آنها زمان محاسبات را کاهش داده و با افزایش فواصل زمانی دچار پراکندگی عددی نشده و دقت آن به نسبت روش‌ تفاضلات محدود بیشتر است. از این رو در این مقاله در ابتدا با استفاده از روش اویلر یک انتگرال‌گیر ترکیبی برای برونیابی میدان موج معرفی می‌شود. سپس برونیابی میدان‌موج برای یک فاصله زمانی به نسبت بزرگ در قالب یک مدل ساده برای هر دو روش تفاضلات محدود و روش ترکیبی اویلر نشان داده شده است که بیانگر برونیابی میدان موج با کیفیت بهتر است. در نهایت دقت برونیابی هر دو روش با هم مقایسه شده است که نشان از دقت بسیار بالاتر روش ترکیبی اویلر دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Accurate seismic wave-field extrapolation using a symplectic recursive method
Authors
Farzad Moradpouri, Hamid Sabeti
Abstract
Wave-field extrapolation has implemented through a various numerical methods such as finite difference method as the most popular and conventional method. Moreover, main drawbacks of finite difference method are the low level of accuracy and numerical dispersion for large time intervals (∆t). On the other hand, the symplectic integrators due to their structure can cope with this problem and act more accurate than finite difference method. They reduce the computation cost and do not face with numerical dispersion when time interval increased. Therefore, the aim of the current paper is to present a symplectic integrator for wave-field extrapolation using the Euler method. Then, the extrapolation implements for rather large time intervals using a simple geological model. The extrapolation employ for the both symplectic Euler and finite difference methods which shows a better quality image for proposed method. Finally the accuracy was compared to finite difference method.
Keywords
seismic modeling, Finite Difference, Euler method, Accuracy, Numerical dispersion