بررسی اطلاعات طیفی زمین لرزه 25نوامبر 2018 سرپل‌ذهاب در کرمانشاه

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1422-NIGS
نویسندگان
1پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- تهران- ایران
2استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
چکیده
زمین‌لرزه 4آذر 1397 سرپل‌ذهاب کرمانشاه با بزرگای گشتاوری 3/6 در ساعت 20 و 7 دقیقه (محلی) در ناحیه شمال غرب نوار زاگرس به وقوع پیوست که در حال حاضر زاگرس تحت تاثیر دگرشکلی قرار دارد و مستعد رخداد زمین‌لرزه‌های بزرگی می‌باشد. باتوجه به اطلاعات ثبت شده در سایت هاروارد، عمق زمین‌لرزه برابر با 15.4کیلومتر می‌باشد. با استفاده از طیف نگار تهیه شده از اطلاعات لرزه‌ای ثبت شده در ایستگاه‌های داخلی کشور و با استفاده از مقادیر متوسط فرکانس گوشه و دامنه در محدوده فرکانس پایین طیف، مقدار انرژی آزاد شده برای 4ایستگاه محاسبه و میانگین‌ آن‌ها برابر با 3.7 ضربدر 10 به توان 11 ژول تعیین گردیده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Spectral analysis of 25November 2018 Sarpol-e-zahab earthquake in western Iran
Authors
nahid khodi aghmiouni, mehrdad mostafazadeh
Abstract
The present study was carried out with the title “Spectral analysis of 25November 2018 Sarpol-e-zahab earthquake in western Iran” in which the seismic energy were determined by using body-wave spectrum. The 25 November 2018 Sarpol-e-zahab earthquake, Mw=6.3, occurred at 16:37:37.1 GMT, in western of Iran. Zagros is under the influence of deformity. According to Harvard’s data, the depth of the earthquake is 15.4km. moderate- to large-magnitude earthquakes in the Zagros are concentrated along particular structural-geomorphological features and topographic fronts at the surface. by using body-wave spectrum of seismic data recorded at stations within the country and using the corner frequency and amplitude of body-wave spectrum, seismic energy for 4stations are calculated 3.7×〖10〗^11Joule.
Keywords
Sarpol-e-Zahab, depth of the earthquake, body-wave spectrum, corner frequency, amplitude, energy