تحلیل تغییرات میدان تنش لرزه ای در منطقه البرز

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1423-NIGS
نویسندگان
1استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
2پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- تهران- ایران
3کارشناس ارشد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
چکیده
در این مطالعه نوار لرزه‌زمین‌ساخت البرز با در نظرگرفتن مفاهیم فرکتالی در نظرگرفته شده در رابطه گوتنبرگ-ریشتر مورد ارزیابی واقع گردیده است. به عبارتی ویژگی آماری زمین‌لرزه‌ها متناسب با قانون قدرت مشخصه توزیع فضائی و زمانی آن‌ها لحاظ شده است. به همین منظور داده‌های پایه مرتبط با گسلش و لرزه‌خیزی با بزرگای زمین‌لرزه؛ توزیع رومرکز زمین‌لرزه‌ها و گسل‌ها مورد بررسی قرارگرفته شده است. اساس آنالیز فرکتالی، محاسبه پارامتر‌های بعد فرکتال (Dc) و لرزه‌خیزی(b) بوده که به ترتیب با استفاده از روش‌های انتگرال سرشتی و بیشینه احتمال محاسبه شده است. با در نظرگرفتن توزیع رومرکز زمین‌لرزه‌ها، لرزه‌خیزی منطقه و با درنظرگرفتن توزیع بزرگای زمین‌لرزه‌ها، بعد سرشتی ( بین 1.57 و 2.12) و میزان لرزه‌خیزی (بین 0.5 و 0.59) محاسبه و شاهد تغییرات عمده این پارامترها در هرحوزه متناسب با شرایط لرزه‌زمین‌ساختی بوده‌ایم. با درنظرگرفتن مقدار b در هر نقطه نقشه تغییرات تنش مؤثر در نوار البرز برحسب مگاپاسکال (MPa) محاسبه گردیده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Evaluation of Seismic Stress Area in Alborz Region
Authors
mehrdad mostafazadeh, nahid khodi aghmiouni, Leila Mahshadnia
Abstract
The Alborz region is an arcuate fold-and-thrust mountain belt in the north of Iran. It is ~100 km wide, ~1000 km long, and curves along the southern margin of the Caspian Sea. The structural trend of the Alborz changes fromN1100 E in the western Alborz to N800 E in the eastern Alborz, and a marked hinge occurs near longitude 52.50 E. Evaluation of stress area in the region earlier study conducted by researchers has been working with us in this whole area into smaller sub-areas, turning special attention to host events in seismic zones, we have focused on other things it has not been paid. We investigate the spatial variations of seismicity along these zones in an attempt to investigate fault complexity along strike, quantified by the Gutenberg-Richter b-value and the fractal (correlation) dimension of earthquake epicenters, by using the correlation integral method, from magnitude distribution (b value) by maximum likelihood method. The investigation covers instrumentally recorded earthquakes of magnitude M > 4.5 occurring between 1900 and 2011. We find systematic spatial variations which may be related to structural or mechanical variability along strike. The correlation dimension (1.57<D<2.12) and b (0.5<b<1.1) value, respectively computed from the earthquake epicenter and magnitude distributions show significant temporal and spatial variation related with seismo tectonic feature of fault zones. Beside some parameters of fault zones were determined to have bifractal properties. Our results show that the tectonic stress in the Alborz region is changed between 2.1 to 15 MPa.
Keywords
stress, Fractal, Maximum Likelihood, Alborz, epicenter, magnitude distribution