شناسایی زونهای غنی از ماده آلی سازند پابده با استفاده از داده های چاه پیمایی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1424-NIGS
نویسندگان
1گروه اکتشاف، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
2عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی معدن
3کارشناس ارشد ژئوشیمی، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
چکیده
برای برآورد خصوصیات سنگ منشا روش های مختلفی وجود دارد. یکی از روش ها که بسیار هزینه بر و زمان بر می باشد، مغزه گیری، تهیه پلاک و آنالیز مغزه هاست که وقت گیر بوده و از تعداد محدودی از چاه ها مغزه گرفته می شود. در حالی که اغلب چاه های یک میدان دارای لاگ های پتروفیزیکی هستند که بر مبنای آنها پارامترهای مختلفی قابل محاسبه می باشند. برای غلبه بر مشکلاتی از قبیل در دسترس نبودن نمونه کافی و یا هزینه بالای آنالیزهای آزمایشگاهی، محققین متعددی سعی کرده اند تا بین پاسخ نمودارهای چاه پیمایی و مقدار آلی در سنگ های مختلف، ارتباط کمی و کیفی برقرار کنند و بدین منظور از روش های تک نمودار چاه پیمایی و یا ترکیب موثری از چند نوع نمودار چاه پیمایی استفاده نموده اند. در این پژوهش ابتدا به تشریح و تبیین شرایط لاگ های نشان دهنده زون غنی از مواد آلی در چاه میدان نفتی اهواز پرداخته شده است. این مطالعه، نشان دهنده آن است که افزایش قدر مطلق اختلاف دو پارامتر پتروفیزیکی CGR و SGR (مرتبط به اشعه و لاگ گاما) در اعماق منسوب به سازند پابده در میدان اهواز، افزایش میزان اورانیوم موجود در سازند و عوامل پتروفیزیکی دیگر سبب افزایش احتمال حضور و مقدار کربن آلی موجود در سازند و سنگ منشا مربوطه به آن می گردد. در ادامه با استفاده از داده ها و نمودارهای واقعی موجود در میدان اهواز می توان صحت و دقت این پژوهش را در مرحله بعد مورد تایید یا بررسی قرار داد و پس از آن برای بررسی خصوصیات میادین دیگری که داده های واقعی از آن ها در دسترس نیست، استفاده کرد و زونهای غنی از ماده آلی را که مجددا مربوط به اعماق سازند پابده از این میدان یا میدانها می باشد، پیش بینی نمود.
کلیدواژه ها
 
Title
Identification of organic material rich zones in Pabdeh Formation using Well Logs data
Authors
Mahdi Shafie, Seyyed Hasan Tabatabaei, Morteza Tabaei, Ali Opera
Abstract
There are several methods for estimating the characteristics of source rock origins. One of the most costly and time-consuming methods is coring, plaque and cores analysis, which is time consuming and takes place in a limited number of wells. While most wells in a field have petrophysical logs based on which various parameters can be calculated. To overcome problems such as insufficient sample availability or high cost of laboratory analysis, several researchers have tried to find out how well the charts and organic matter are in different rocks, make quantitative and qualitative communication and for this purpose, the single well charts methods or effective compound have used several types of well charts. In this study, first describe and explain the conditions logs representing an organic-rich zone in the wells of Ahwaz oilfield. This study shows that the increase in the absolute magnitude of the difference between the two petrophysical parameters of CGR and SGR (Related to gamma rays and logs) in the depths attributed to Pabdeh Formation in Ahwaz oilfield, increasing the amount of Uranium in the formation and other petrophysical factors it increases the likelihood of the presence and amount of organic carbon in the formation and the stone originates from it. Then, use the actual data and charts in Ahwaz oilfield the accuracy and accuracy of this research can be done in the next step approved or reviewed, and then to examine the properties of other fields which sufficient data is not available from them and zones of organic matter that are again related to the depths of the Pabdeh Formation from this field to other fields, predicts.
Keywords
Origin rock, Petrophysical logs, Well logging, Pabdeh Formation, Uranium, Organic carbon content, Organic-rich zones