ترکیب روش برانبارش سطح پراش مشترک با روش معکوس‌سازی توموگرافی موج عمود در نقطه فرود

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
نویسندگان
1مهندسی معدن، دانشکده مهندسی ، دانشگاه کردستان، ایران / دانشجوی کارشناسی ارشد
2مهندسی معدن، دانشکده مهندسی ، دانشگاه کردستان ، هیئت علمی
3عنایتی کارشناس ارشد ژئوفیزیک شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
چکیده
اخیراً روش معکوس توموگرافی موج عمود در نقطه فرود با استفاده از نشان‌گرهای تولید شده توسط روش سطح بازتاب مشترک، که نشانگرهای جنبشی میدان موج نامیده می شوند، توسعه داده شده است. در تحقیق حاضر بجای نشان‌گرهای جنبشی میدان موج روش سطح بازتاب مشترک از نشانگرهای جنبشی روش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل استفاده شده است. از این طریق اثر نامطلوب موج نرمال بر روی موج عمود در نقطه فرود از بین خواهد رفت. در روش پیشنهادی با استفاده از یک مدل سرعت اولیه روش سطح پراش مشترک پیاده سازی شده و نشانگرهای جنبشی میدان موج تولید می شوند. سپس با استفاده از روش توموگرافی موج عمود در نقطه فرود مدل سرعت جدید تولید می‌شود. این فرآیند تکرار می‌شود تا تغییرات مدل سرعت بدست آمده ناچیز باشد. این روش روی داده‌ی پیچیده‌ی شمال شرق ایران پیاده سازی شده است. سپس با استفاده از مدل سرعت نهایی بدست آمده، کوچ پیش از برانبارش انجام شده است. رخ دادهای لرزه ای در هرگروه تصویر مشترک افقی شده اند. این نتیجه قابلیت بالای روش پیشنهادی در مقایسه با روش توموگرافی موج عمود در نقطه فرود که فقط با یک مرحله استفاده از نشانگرهای روش سطح بازتاب مشترک مدل سرعت را بدست می آورد، را نشان می دهد
کلیدواژه ها
 
Title
Velocity inversion with an iterative Normal Incidence Point (NIP) wave tomography with model-based Common Diffraction Surface (CDS) stack
Authors
Fatemeh Pourkamar, Hashem Shahsavani, ali asghar enayati
Abstract
Recently, the Normal-Incidence-Point (NIP) wave tomography inversion is developed to generate a velocity model using Common-Reflection-Surface (CRS) attributes so called kinematic wave field attribute. In this paper we use the model-based Common-Diffraction-Surface (CDS) attributes instead of data driven CRS attributes as data parameter. In this way, the effects of Normal wave on NIP wave calculation is removed. In the proposed method the velocity model updates iteratively by an interactive between CDS attributes and the velocity model produce by NIP wave tomography inversion. We applied the proposed method on a 2D complex land data set in North East of Iran. The events in the Common Image Gathers (CIGs) become flat after migrating the pre-stack data by using the obtained velocity. These results show a grate capability of the proposed method compare to the one step of NIP wave tomography inversion with CRS attributes.
Keywords
Normal-Incidence-Point, Common Image Gathers