برآورد توزیع فاکتور کیفیت با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری درون‌چاهی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1432-NIGS
نویسندگان
مدرس حق التدریسی، گروه مهندسی نفت، دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه آزاد آسلامی-واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران
چکیده
دامنه امواج لرزه‌ای با عبور از لایه‌های زمین دچار تضعیف می‌شود. فاکتور کیفیت، پارامتر توصیف این تضعیف است که به عنوان نشانگر حضور هیدروکربور و شکستگی در مخزن می‌باشد. در این مطالعه، هدف بررسی توزیع فاکتور کیفیت در مخزن آسماری یکی از میادین جنوب غرب ایران می‌باشد. به منظور محاسبه نگار فاکتور کیفیت از روش نسبت طیفی استفاده شده است. در مرحله بعد با استفاده از روش رگرسیون گام‌به‌گام، توزیع فاکتور کیفیت در مخزن آسماری تخمین زده شده است که دارای نتایج همبستگی متقابل 04/91 درصد و خطای تخمین 06/2 درصد می‌باشد. در آخر مکعبی از نحوه توزیع فاکتور کیفیت در افق مخزن به دست آمده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Estimation of Distributing Quality Factor Using Vertical Seismic Profiling
Authors
Zahra Datlibeigi
Abstract
Seismic wave amplitude is attenuated when passing through the ground layers. Description parameter of the attenuation is the quality factor that is used as an attribute that detects presence of hydrocarbons and fracturing in the reservoir. Purpose of this study is to investigate the distribution of quality factor in ASMARI reservoir that is a fields in the southwest of Iran. In order to calculate the quality factor log in each well, spectral ratio method using vertical seismic profiling is used that is conventional method to calculation of the quality factor. Then, the distribution of quality factor in reservoir ASMARI is estimates using stepwise regression. Resulting cross correlation and estimation error are 91.04% and 2.06% respectively.
Keywords
quality factor, vertical seismic profiling, spectral ratio method, Seismic Attribute, ASMARI reservoir, multiattribute method