مقایسه نتایج آشکارسازی لبه‌‌های اجسام آنومال بر داده‌های مغناطیس هوابرد

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1434-NIGS
نویسندگان
1دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
2گروه ژئوفیزیک، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
3دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
چکیده
تشخیص گسل‌ها و شکستگی‌ها در میادین هیدروکربوری می‌تواند کمک شایانی در مطالعات مربوط به این میادین داشته باشد. در صورت شکاف‌دار و کربناته بودن مخزن میدان هیدروکربوری، بررسی شکستگی‌ها و تعیین نقش آنها در مخزن اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از جمله روش‌های کاربردی در تشخیص لبه‌های اجسام آنومال، گسل‌ها، شکستگی‌ها و خطواره‌ها استفاده از فیلترهای تشخیص لبه در داده‌های میدان پتانسیل می‌‌‌باشد که در این پژوهش با اعمال دو فیلتر مشتق افقی کلی (THDR) و ME بر داده‌ی مصنوعی و داده‌های مغناطیس هوابرد به مقایسه‌ی این دو روش پرداخته می‌شود و مشاهده می‌شود که فیلتر مشتق افقی کلی لبه ‌ها را با وضوح بهتر و بدون لبه‌ی اضافی نشان می‌دهد. درانتها گسل‌ها و خطواره‌های مغناطیسی موجود در منطقه‌‌ی بین هرند در استان اصفهان و اشکذر (شهرستان صدوق) در استان یزد تشخیص داده می‌شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Comparison of edge detection results of anomaly bodies on aeromagnetic data
Authors
Fahimeh Moeini, Ali Nejati-Kalateh, Amin Roshandel Kahoo
Abstract
Detection of faults and fractures in hydrocarbon fields can help in research of this fields. If the hydrocarbon field resource is cracked and carbonized, investigation of fractures and too their role determination in resource becomes more important. Amongst the applied methods in edge detection of anomaly bodeis, faults, fractures and lineaments is used from edge detection filters in potential field data. In this study two methods of total horizontal derivative (THDR) and ME is compared with applying on synthetic data and aeromagnetic data. In the results is seen that THDR showes edges with high resolution and without additional borders. Finally faults and magnetic lineaments is diagnosed in the region between Harand and Ashkezar.
Keywords
Aeromagnetic data, lineament, total horizontal derivative, Edge detection, Harand, Ashkezar