مدل‌سازی وارون داده‌های مغناطیسی در محل اندیس معدنی مس سوناجیل

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1435-NIGS
نویسندگان
1ژئوفیزیک،معدن،صنعتی شاهرود، شاهرود ،ایران
2گروه ژئوفیزیک، دانشکده نفت معدن ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
3ژئوفیزیک،نفت و معدن و ژئوفیزیک، شاهرود ،ایران
4ژئوفیزیک،معدن ونفت وژئوفیزیک، صنعتی شاهرود ، شاهرود ، ایران
چکیده
نیاز روز‌افزون بشریت به مواد‌خام و منابع انرژی منجر به پیشرفت سریع مطالعات ژئوفیزیکی گردیده است. روش‌های ژئوفیزیکی با توجه به خواص کانی‌ها و شرایط زمین‌شناسی بسیار متنوع می‌باشد، از جمله این روش‌ها می‌توان به روش-های مغناطیس‌سنجی جهت اکتشاف کانسارهای مغناطیسی یا سنگ‌هایی که از خاصیت مغناطیس زیادتری برخوردار می‌باشند، اشاره کرد. در این روش تغییرات میدان مغناطیسی زمین مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد. با توجه به احتمال وجود کانی‌سازی مس در محدوده‌ی مورد مطالعه به منظور اکتشاف ارزان و سریع مناطق کانی‌سازی و همچنین وضعیت زمین‌شناسی منطقه و همراهی کانی‌سازی سولفیدی با فلز‌هایی مانند مگنتیت (دارای خاصیت مغناطیسی بالایی می‌باشد) می‌توان از روش مغناطیس‌سنجی جهت اکتشاف استفاده نمود. پس از اعمال تصحیحات و فیلترهای لازم بر روی داده‌های برداشت شده و ترسیم و تفسیر نقشه‌ها و نتایج به دست آمده می‌توان به وجود کانی‌سازی مس در عمق پی برد.
کلیدواژه ها
 
Title
inverse modeling of magnetic data in the site of Mineral Causal sonajeel
Authors
zahra soltani, Abolghasem Kamkar-Rohani, Alireza Arabamiri, siamand fathi- bayazid abady
Abstract
The increasing need of humankind for raw materials and energy resources has led to the rapid progress of geophysical studies. Geophysical methods are very varied with regard to the properties of canys and geological conditions, One of these methods can be magnetized methods for exploring magnetic deposits or rocks that have more magnetism. In this method, changes in the magnetic field of the Earth are measured. Considering the probability of copper mineralization in the studied area, In order to explore the cheap and fast mineralization areas as well as the geological situation of the area and the accompaniment of mineralization of sulfide with metals such as magnetite ( has high magnetic properties) A magnetometric method can be used for exploration. After having applied the necessary corrections and filters on the data taken and drawing and interpreting the maps and the results obtained, we can find the existence of copper mineralization in depth
Keywords
Magnetism, inverse modeling, sonajeel, Change, Geology, Porphyry copper