شناسایی دودکش های گازی با استفاده از چند نشانگر لرزه ای در دشت گرگان

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1439-NIGS
نویسندگان
1اکتشاف -معدن نفت ژئوفیزیک-دانشگاه شاهرود-شهر شاهرود.ایران
2عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود-دانشکده معدن نفت و ژئوفیزیک
3دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
4دانش آموخته
چکیده
با توجه به اهمیت منابع هیدروکربنی در چرخه اقتصادی کشور الزم است که ساختارهای مناسب جهت یافتن این منابع
شناسایی شوند. هرچه مطالعات مقدماتی و تخصصی ما در زمینه ی علم زمین شناسی دقیق تر باشد شانس اکتشاف
درست ذخایر هیدروکربنی بیشتر می شود. با وجود پتانسیل هیدروکربنی که در منطقهی دشت گرگان وجود دارد اما تا
کنون برداشت تجاری در این منطقه صورت نگرفته است. اما مطالعاتی در زمینه های مختلف از جمله گرانی سنجی
,مغناطیس سنجی و لرزه نگاری صورت گرفته است و در این منطقه 11 حلقه چاه حفاری شده است. داده هایی که در این
منطقه برداشت شده اند بیشتر شامل داده های لرزهای 2 بعدی وتعداد کمی داده لرزهای 3 بعدی هستند که در این مطالعه
نیز ازداده های لرزهای دو بعدی با استفاده از یکسری نشانگر جهت یافتن دودکش های گازی در منطقه استفاده شده است.
که این دودکش ها مسیری برای مهاجرت منابع هیدروکربنی میباشند. بنابراین لازم است در مناطقی که پتانسیل
هیدروکربنی دارند شناسایی شوند.
کلیدواژه ها
 
Title
Identification of gas chimneys using several seismic attribute in Gorgan plain
Authors
fatemeh azadbakht, Mehrdad Monfared, Amin Roshandel Kahoo, Ali Radfar
Abstract
Due to the importance of hydrocarbon resources in the economic, it is necessary to deliver
appropriate data for structural analysis. The better precise our basic and specialized studies in
geoscience, the more the chance of exploration of hydrocarbon reservoirs. Despite the potential
of hydrocarbons in the Gorgan plain, however, yet no commercial harvest has taken place in this
area. But studies have been conducted in various fields such as gravity, magnetometry and
seismology and there are 11 wells drilled in this area. Data extracted in this area mostly includes
2D seismic data and a small cube of 3D seismic data. In this study, 2D seismic data was also used
with attribute analysis to find gas chimneys in the region. These chimneys are a way to migrate
hydrocarbon resources. Therefore, it is necessary to identify in areas with potential
hydrocarbons.
Keywords
Seismic data 2D, Gorgan plain, Gas chimney, Hydrocarbon, interpretation, Migrate