طراحی و ساخت ژئوفون لرزه‌ای آموزنده

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1440-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه صنعتی شاهرود ایران
2دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
3دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
چکیده
امروزه نقش تجهیزات کمک آموزشی در افزایش کیفیت آموزش بر کسی پوشیده نیست. در این تحقیق طراحی و ساخت یک ژئوفون لرزه‌ای آموزنده جهت انتقال مفاهیم پایه انتشار امواج لرزه‌ای ارائه می‌گردد. ژئوفون گیرنده امواج لرزه‌ای با اهداف مختلف اکتشافی و مطالعاتی می‌باشد. کاربرد اصلی آنها استفاده در اکتشاف منابع و مخازن هیدروکربوری و همچنین استفاده در لرزه‌نگاری مهندسی جهت شناسایی زیرسطحی ساختگاه سازه‌های حساس مانند سدها، نیروگاه‌ها، پل‌ها و نظایر آنها است. در این پژوهش به بیان اجزاء سازنده یک ژئوفون لرزه‌ای شامل آهن ربا، سیم پیچ، فنر و مقاومت شانت پرداخته شده و مراحل طراحی و ساخت آن بررسی می‌گردد. دانشجویان می‌توانند با مشاهده عینی اصول کارکرد ژئوفون ها و اجزاء مختلف آنها مفاهیم مختلف انتشار امواج لرزه‌ای را فرا بگیرند.
کلیدواژه ها
 
Title
Designing and manufacturing a trainer seismic geophone
Authors
mohsen talaie manesh, Amin Roshandel Kahoo, Mohammad Radad
Abstract
Nowadays, educational assistance instruments are very effective in improving the learning quality of theoretical concepts for students. In this study designing and manufacturing a trainer seismic geophone is presented. Geophone is seismic wave receiver with the exploration and investigating surveys. The main application of the geophone is hydrocarbon exploration and also using in engineering seismology for studying subsurface conditions of important structures such as dams, powerhouses, bridges and etc. In this paper, the elements of a geophone including magnet, coil, spring and resistor shunt are explained and the procedure of designing and manufacturing is studied. Students could use this instrument to be more familiar with the principles of a geophone and its applicability to learn the concepts of seismic wave.
Keywords
seismic geophone, trainer, designing, manufacturing