ارزیابی روش های مطالعاتی اثرساختگاه (مطالعه موردی: ساختگاه ایستگاه های لرزه نگاری لرستان)

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 8-11 (4)
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1443-NIGS
نویسندگان
1هیات علمی
2پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3کارشناس
چکیده
در مطالعه حاضر روشهای متداول نسبت طیفی مولفه افقی به قائم (H/V) ارتعاشات محیطی با بیضیواری موج سطحی ریلی برای تعیین اثر ساختگاه مورد ارزیابی قرار گرفته اند، سپس نتایج بدست آمده با مدل سازی غیرخطی مقایسه گردیده اند. با توجه به بررسیهای انجام شده بر روی پنج ایستگاه لرزه نگاری موقت مستقر در منطقه دشت سیلاخور از توابع استان لرستان می توان نتیجه گرفت که روش H/V علیرغم آنکه برای مطالعه سریع بررسی اثر دامنه تشدید موجهای برشی و تخمین ساختار سرعتی لایه های آبرفتی استفاده می شود اما تئوری مناسب توصیف آن وجود ندارد. در مقابل روش بیضیواری موج سطحی با توجه به غالب بودن موجهای ریلی در میدان موج ارتعاشات محیطی، نسبت طیفی H/V مرتبط با بیضی‌واری موج ریلی می‌باشد و به دلیل وابستگی فرکانس و بیضی‌واری، منحنی بیضی‌واری بیشینه‌ قله ای واضح در مجاورت فرکانس تشدید ساختگاههای با اختلاف زیاد سرعت بین لایه‌های رسوبی و سنگ‌بستر نشان می‌دهد.
کلیدواژه ها
 
Title
Evaluation of Site Effect Study Techniques In the Temporary Seismic Network of Lorestan
Authors
Saeed Soltani, Somayeh hmadzadeh, masud taghaboni
Abstract
In present study, the common methods of site effect studies are investigated, then the non-parametric inversion technique are used to evaluate the results of amplifications for five seismic stations deployed in Lorestatn area. In spite of, the spectral ratio of the horizontal component to vertical component (H/V) method is the fastest approach to derive natural frequency and subsurface layer thickness and velocity from ambient noise beneath a seismic station but any comprehensive theory for describing has not been presented, yet. The ellipsoidal behavior of the Rayleigh wave is strongly depend on the resonance frequency and shows a sharp peak around natural frequency.
Keywords
Ambient noise, non-parametric inversion, Site Effect, Rayleigh wave, H/V technique