شبیه سازی جریان های ساحلی خلیج فارس تحت تاثیر نفوذ آب اقیانوس هند

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 16-19 (4)
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1445-NIGS
نویسندگان
1گروه فیزیک دریا، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
2دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
3دانشیار، گروه فیزیک دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
4هیأت علمی گروه فیزیک فضا/مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
جریان‌های ساحلی خلیج‌فارس با تفکیک‌پذیری افقی طول و عرض جغرافیایی 2 دقیقه و تعداد لایه‌های عمودی سیگما، 10، با استفاده از مدل عددی کوهیرنس شبیه‌سازی شد. نتایج شبیه‌سازی نشان داد که نفوذ آب سطحی اقیانوس‌هند به خلیج‌فارس از ژانویه تا ژوئن به تدریج افزایش می‌یابد و در ژوئن به بیشترین مقدار خود می‌رسد. پس‌از آن در جولای و آگوست شروع به کاهش می‌‌کند. متناسب با نفوذ شار شوری، به ویژه در بخش سواحل ایران، سرعت جریان‌ها نیز افزایش می‌یابد. نتایج مدل، جریان به سمت جنوب‌شرق را در طول سواحل کویت و عربستان سعودی، که در بهار و تابستان قوی‌تر از دیگر فصل‌هاست، نشان داد. این جریان به‌طرز معنی‌داری در زمستان به دلیل ترموهالاین و جریان ناشی‌از باد، تضعیف می‌شود.
کلیدواژه ها
 
Title
A numerical simulation study on coastal currents of the Persian Gulf under the influence of Indian Ocean surface water
Authors
hesameddin mehrfar, Masoud Torabi Azad, Kamran Lari, Abbas-Ali Ali-Akbari Bidokhti
Abstract
Coastal currents of the Persian Gulf with a horizontal resolution of 2-minutes of latitude and longitude and 10 sigma vertical layers were simulated using a numerical coherence model. The simulation results revealed that surface water intrusion of the Indian Ocean into the Persian Gulf gradually increases from January to June, reaching its highest level in June and starts its decline in July and August. Due to the influence of the salinity flux, especially in the coastal area of Iran, the velocity of the currents increases as well. The model results indicated a southeastward current along the coasts of Kuwait and Saudi Arabia. The mentioned current is stronger in spring and summer as compared with other seasons and is significantly attenuated in winter due to thermohaline circulation and wind-induced currents.
Keywords
Numerical simulation, Coastal Currents, Persian Gulf, COHERENS Model, Indian Ocean Surface Water(IOSW)