به روزرسانی مدلهای استاتیک مخزن به روش چرخه انطباق داده های لرزه ای

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 20-24 (5)
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1446-NIGS
نویسندگان
1انستیتو مهندسی نفت-دانشگاه تهران
2انستیتو نفت - دانشکده فنی - دانشگاه تهران - تهران - ایران
چکیده
یک مدل‌سازی مخزن واقع‌بینانه در گرو ترکیب منابع مختلف داده به روشی منطقی و بهینه می‌باشد. داده‌های لرزه‌ای به دلیل پوشش سطحی وسیع و دارا بودن قدرت تفکیک جانبی بالا نسبت به داده های چاه ، همواره در مدل-سازی مخازن هیدروکربنی مورد توجه بوده است. استفاده از داده‌های لرزه‌ای با گذر زمان (چهاربعدی) باعث بهبود و ارتقا مدل‌ دینامیک مخزن می‌شود. لازمه تلفیق داده‌های لرزه‌ای چهاربعدی در مدل‌سازی دینامیک مخزن، حصول اطمینان از همخوانی مدل استاتیک با داده‌های لرزه‌ای دوبعدی/سه‌بعدی اولیه می‌باشد. بدین منظور، در این پژوهش از روش چرخه انطباق داده‌های لرزه‌ای که مبتنی بر تکنیک‌های زمین‌آماری و الگوریتم‌های بهینه‌سازی می‌باشد، جهت به‌روزرسانی مدل‌های استاتیک مخزن همخوان با داده‌های لرزه‌ای دوبعدی/سه‌بعدی، استفاده شده است. الگوریتم بهینه‌سازی استفاده شده در این پژوهش، اگوریتم ژنتیک می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که روش پیشنهادی منتج به ایجاد مدل‌هایی می‌شود که نسبت به روش‌های سنتی زمین‌آماری که از داده‌های لرزه‌نگاری فقط به عنوان داده ثانویه استفاده می‌کنند، دارای تطابق کمی بالاتری با داده‌های لرزه ای می‌باشند.
کلیدواژه ها
 
Title
Updating static reservoir models based on seismic matching loop approach
Authors
Mohammad Emami Niri, mohamadrezashad shad salanghouch
Abstract
A realistic reservoir model can be produced by combining the different datasets in a reasonable and optimal manner. Seismic data has always been of interest in reservoir modeling due to its extensive areal coverage and high lateral resolution compared to well-based data. Using time-lapse (4D) seismic data improves the reservoir dynamic modeling. Integrating 4D seismic data into dynamic reservoir modeling process requires that the static reservoir model to be consistent with the pre-production 2D/3D seismic data. To do so, we use seismic matching loop approach which is based on geostatistical techniques and optimization algorithms to construct static reservoir models. The implemented optimization algorithm in this study is the genetic algorithm (GA). The obtained results show that the proposed method, compared to the conventional geostatistical methods, results in generation of static reservoir models that are quantitatively more consistent with baseline seismic data.
Keywords
seismic data, seismic matching loop, geostatistics, Optimization, static reservoir model, Genetic Algorithm