کاهندگی امواج کدا در منطقه سرپل ذهاب با استفاده از شتاب نگاشت ها و لرزه نگاشت ها

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 25-28 (4)
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1447-NIGS
نویسندگان
1پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2پزووهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3هیات علمی
چکیده
با استفاده از پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه21 آبان سال 1396 ازگله-سرپل ذهاب با بزرگی ، روش تک پراکنش به عقب برای امواج کدا به کار برده شد که برای این منظور از تعداد 170 شتاب‌نگاشت زمین‌لرزه‌ها‌ی محلی با بزرگی گشتاوری بین 3.8 تا 6 که توسط شبکه شتاب‌نگاری سازمان تحقیقات و مسکن ثبت گردیده استفاده کرده‌ و رابطه‌ی را برای باندهای فرکانسی 1.5، 3، 6، 12، 24 هرتز محاسبه نموده‌ایم. در ادمه با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری ثبت شده توسط شبکه‌ی سدهای داریان، آزاد و ژاوه را برای منطقه با استفاده از روش تک‌پراکنش به عقب بدست آوردیم که برای این کار از 288 زلزله با بزرگی گشتاوری بیش از2 در 5 باند فرکانسی بالا و پنجره‌های زمانی مختلف استفاده شده که بدست آمده برای منطقه در پنجره 30 ثانیه، به صورت به دست آمد. نتایج بدست آمده برای منطقه، فاکتور کیفیت را کمتر از 200 نشان می‌دهد که نشان دهنده مناطق تکتونیکی فعال است و پایین بودن مقادیر ما نشان دهنده وجود خردشدگی و شکستگی در پوسته منطقه است، که برای ما حائز اهمیت است.
کلیدواژه ها
 
Title
Attenuation of Coda waves for Sarpolzahab by using accelerograms and seismographs
Authors
Ehsan Sharokhi, Hamid Khosravi, Majid Mahood, Gholam Javan Doloei
Abstract
Utilizing the aftershocks of the 21th, Aban, 1396 Ezgeleh-Sarpolzahab earthquake at 21:48 of local time (12th, November 2017 at 18:18 of global time), the single-back scattering method for coda waves are employed. In order to achieve this, 170 accelerograms of local earthquakes having magnitudes between 3.8 and 6 Mw recorded by the accelerogram network of the “Road, Housing and Urban Development Research Center” have been used. In addition, the equation of has been calculated for frequency bands of 1.5,3,6,12 and 24 Hz. Afterward, using recorded data of seismology by the network of Daryan, Azad and Zhave dams, the has been calculated for the region using the method of single-back scattering. For this, we have used 288 records of earthquakes with magnitudes higher than 2 at 5 high-frequency bands and different time windows, in which the calculated of the region at 30 sec time window is . The obtained results for the region demonstrate the quality factor to be lower than 200 which means the region is one of the active tectonic regions. The low values for shows a shattered and broken state of the crust of the region, which is important for us.
Keywords
Ezgeleh, single-back scattering, Coda waves, quality factor, active tectonic regions