مدل سازی و پیش بینی مدول های الاستیک دینامیک حاصل از امواج التراسونیک با استفاده از مقادیر سیمان کلسیتی در ماسه سنگ ها (مطالعه موردی در میدان گازی خانگیران)

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 35-40 (6)
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1449-NIGS
نویسندگان
دانشجو /دانشگاه فردوسی
چکیده
در این تحقیق پس از آماده‌سازی نمونه‌های استاندارد ماسه‌سنگ‌های تهیه شده از میدان گازی خانگیران (واقع در حوضه کپه داغ) با اندازه‌‌گیری سرعت موج فشاری و برشی، همچنین با بدست آوردن مدول‌های الاستیک دینامیک (مدول یانگ دینامیک و نسبت پواسون) با استفاده از تکنیک‌های التراسونیک و بررسی ارتباط آن‌ها با مقادیر کربنات کلسیم حاصل از آزمایش کلسیمتری با استفاده از نرم افزار R سعی در مدل‌سازی رابطه‌ای با دقت بالا شده است. مدل های حاصل از این پژوهش قادر به تخمین مدول یانگ دینامیک با R2 برابر 71/83 و نسبت پواسون با R2 برابر 21/98 در ماسه‌سنگ‌ها می‌باشد. بر طبق نتیجه مدل‌سازی صورت گرفته در این پژوهش تغییرات درصد کربنات کلسیم موجود در ماسه‌سنگ‌ها با مقادیر مدول یانگ دینامیک و نسبت پواسون رابطه معنی‌داری نشان می‌دهند. به طور کلی نتایج نشان می‌دهد با افزایش مقادیر کربنات کلسیم موجود در سیمان ماسه‌سنگ‌ها مقدار مدول یانگ استاتیک کاهش می‌یابد. هم‌چنین با افزایش مقادیر کلسیم مقدار نسبت پواسون افزایش می‌یابد.
کلیدواژه ها
 
Title
Modeling and presenting for predicting elastic dynamic modules using calcite cement values in sandstones by ultrasonic waves (A Case Study in Khangiran Gas Field)
Authors
marjan shahinfar
Abstract
In this research, after the preparation of standard sandstone samples (in koppeh dogh basin) by measuring the compressive and shear velocity, also by obtaining dynamic elastic modulus (Yang dynamic dynamics and Poisson ratio) and investigating their relationship with the calcium values obtained from the calcium test We have tried to model the relationship with high accuracy. The resulting model is able to estimate the dynamical Yang dynamical modulus with R2 of 83.71 and Poisson ratio with R2 equal to 98.21 in sandstone. According to the modeling results, the changes in calcium carbonate content in sandstones have a significant relationship with the Young's modulus values and Poisson's ratio. In general, the results show that with increasing calcium carbonate content in sandstone cement, decreases the static Young's modulus. Also, as the amount of calcium increases, increases the amount of Poisson's ratio.
Keywords
(Dynamic elastic modulus, Calcium carbonate, sandstone)