بررسی انتشار امواج الکترومغناطیسی در یونسپهر با هدف پیشنشانگری زلزله

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 44-47 (4)
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1451-NIGS
نویسندگان
1گروه فیزیک فضا موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
وقوع زلزله میتواند بر چگونگی انتشار امواج الکترومغناطیس، تأثیرگذار باشد. انتشار امواج در
محدوده VLF ( Very Low Frequency (3-30 kHz) (، نفوذپذیری بیشتر و اتلاف کمتری در لایههای جو دارد.
محدوده یونسپهر شامل ذرات خنثی میباشد که تحت تأثیر میدان مغناطیسی زمین و تابش خورشید، قرار
میگیرند و به ذرات الکترون و یون تبدیل شده، ابر پلاسما را به وجود میآورند. در نتیجه در صورت تغییر در
چگالی یونسپهر، دامنه سیگنال VLF عبوری از آن محدوده نیز تغییر میکند. از طرفی در بعضی اوقات هنگام
وقوع زلزله، مقداری گاز رادون از سطح زمین به داخل جو منتشر میشود و اگر به نواحی بالا نفوذ کند، باعث
یک سری نوسانات در جو بالا میگردد و چگالی ابر پلاسما را تغییر میدهد. لذا شاید بتوان با توجه به ارتباط
انتشار گاز رادون با تغییر چگالی ابر پلاسمایی لایه یونسپهر و تغییرات دامنه سیگنال، از آن به عنوان پیش-
نشانگری زلزله بهره جست و وقوع زلزله را پیشبینی کرد.
کلیدواژه ها
 
Title
The Study of Electromagnetics Wave Propagation in Ionosphere with purpose of Earthquake prediction
Authors
Alireza Mahmoudian, Maryam Fallahrad
Abstract
Earthquakes can affect how the electromagnetic waves propagate. Wave propagation in the VLF (Very Low Frequency (3-30 kHz)) band has higher permeability and less loss in the atmosphere layers. The ionosphere range consists of neutral particles that are affected by the Earth's magnetic field and the sun's radiation, which are transformed into electron and ion particles, creating a cloud plasma. Consequently, if the ionosphere density changes, the VLF signal amplitude passing through that range also changes. On the other hand, at some point during an earthquake, some of the radon gas is released from the surface into the atmosphere and, if it penetrates to high altitudes, causes a series of oscillations in the upper atmosphere and changes the density of the superclusters. Therefore, it can be used as an earthquake prognosis and prediction of the earthquake due to the relation between radon gas diffusion and ionospheric layer cloud density change and signal amplitude changes
Keywords
Electromagnetic wave propagation, VLF band, ionospheric density fluctuations, signal amplitude variations, earthquake prediction