مطالعات تحلیل خطر و واهم افزایی در ساخت‌گاه های تأسیسات هسته ای نزدیک گسل

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 48-51 (4)
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1452-NIGS
نویسندگان
گروه مهندسی عمران، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران
چکیده
مطالعه حاضر به‌منظور شناسایی پدیده‌های زمین‌ساختی فعال در شعاع 300 کیلومتری از محل احداث یک ساختگاه تاسیسات هسته‌ای نزدیک گسل صورت گرفته ‌است. در این بررسی تمامی پدیده‌های زمین‌ساختی و بخصوص روندهای فعال زمین‌ساختی با استفاده ‌از تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌های هوایی شناسایی و به نقشه درآمده ‌است. سپس ویژگی‌های لرزه‌خیزی گسل‌ها و تاریخچه لرزه‌خیزی در منطقه مورد بررسی قرار گرفت. کاتالوگ زمین‌لرزه‌های تاریخی و دستگاهی مورد بررسی قرارگرفته و داده‌های پیش‌لرزه و پس‌لرزه از داده‌های موجود حذف گردیده‌اند. ضرایب لرزه-خیزی برآورد و روابط کاهیدگی مناسب برای گستره موردمطالعه گزینش ‌شده‌ و تحلیل خطر احتمالی برای گستره مورد مطالعه انجام و طیف‌های پاسخ برآورد و ارائه گردیدند. مقادیر به‌دست‌آمده برای دوره بازگشت‌های 475 سال، 2475 سال و 10000 سال نشان از تفاوت فاحش طیف به‌دست‌آمده با آئین‌نامه 2800 دارد. همچنین واهم افزایی لرزه ای نشان از پاسخ نیرومند زلزله های ناشی از گسل های حوزه نزدیک دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
SEISMIC HAZARD ANALYSIS AND DEAGGREGATION IN NEAR FAULT NUCLEAR FACILITIES
Authors
Mohammadreza Shams Khorrami, Ahmad Zarean
Abstract
This study is aimed at identifying active tectonic phenomena at a radius of 300 km from the site of the construction of a "near-fault nuclear site". In this study, all of the tectonic phenomena, and in particular the terrestrial active processes, are identified and mapped, satellite imagery and aerial photographs. Another important part of the study is the study of seismic properties of faults and seismic history in the studied area. Seismic history including features of earthquakes and historical earthquakes in the area of the project. Historical and device earthquake catalogs have been investigated and pre-seismic and aftershock data have been removed from existing data. Seismicity coefficients are estimated and suitable fallow relations for the studied range are selected. The probable risk analysis has been carried out for the scope of the study and the response spectra have been estimated and presented. The values obtained for the return periods of 475 years, 2,475 years and 10,000 years indicate a significant difference in the spectrum obtained with the 2800 rule.
Keywords
Seismic Hazard Analysis, Deaggregation, Nuclear Sites