مطالعه تغییرات ازون کلی جو در منطقه تهران برای سالهای 2018-2000

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 55-59 (5)
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1454-NIGS
نویسندگان
1کارشناس/موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2هیأت علمی گروه فیزیک فضا/مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
در این تحقیق، تغییرات بلندمدت ازون کلی ماهواره ای در ایستگاه ازون سنجی مؤسسه ژئوفیزیک تهران طی دوره 19 ساله 2018-2000 بررسی شده است. بررسی تغییرات ماهانه ازون کلی برای میانگین بلندمدت نشان می‌دهد که بیشینه و کمینه سالانه بترتیب مربوط به ماههای مارس و اکتبر است. میانگین بلندمدت سالانه ازون کلی حدود 295 واحد دابسون محاسبه شده است. تحلیل طیفی تغییرات ماهانه ازون کلی طی دوره 19 ساله 2018-2000 چند پیک را نشان می‌دهد که پیک اصلی آن پیک سالانه است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که ازون کلی روی شهر تهران طی دوره سالهای 2018-2000 در کلیه فصول سال دارای روند افزایشی بوده و آهنگ بازسازی لایه ازون در فصول پاییز و زمستان تندتر از فصول بهار و تابستان است. روند افزایش ازون کلی طی دوره سالهای 2018-2000 مقدار 6/1 درصد در هر دهه (حدود 8/4 واحد دابسون) با سطح اعتماد 99% محاسبه شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Study of the Variations of total ozone in Tehran area for the years 2000 to 2018
Authors
zahra shariepour, Abas Ali Aliakbari Bidokhti
Abstract
In this research variation of total ozone at the Institute of Geophysics Station, Tehran, for the period of 2000 to 2018 has been studied. The results show that monthly maximum and minimum values of total ozone are found for March and October respectively. Long term (for this 19 years) has a mean of 295 D. U. The total ozone over Tehran shows an increasing trend for all seasons; but this trend has been stronger for autumn and winter and less for spring and summer. The mean annual trend has been % 1.6 every 10 years for this period. The spectrum of total monthly variation also shows that there all about 10, 3, 1 year peaks as well as seasonal variations. Monthly variations of total ozone for winter and spring times are also larger than those of summer and autumn, indicating that the active synoptic weather systems are mainly responsible for the total ozone variations.
Keywords
Total ozone, Satellite data, Seasonal variation, Long term trend, Tehran