تفکیک ال‏ نینو‏های شرق و مرکز اقیانوس آرام با استفاده از روش تابع متعامد تجربی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 72-75 (4)
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1458-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه تهران-موسسه ژئوفیزیک
2دانشیار گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
3دانشگاه تهران- موسسه ژئوفیزیک
چکیده
با استفاده از روش تابع متعامد تجربی و به کارگیری داده‏ های میانگین ماهانه ERA-Interim، ال‏ نینوهای شرق و مرکز اقیانوس آرام در بازه زمانی 1979 تا 2016 مشخص شده اند. ال‏ نینو بر این اساس که مکان بیشینه بی‏ هنجاری‏ های دمای سطح دریا در شرق یا مرکز اقیانوس آرام واقع باشد، به انواع متفاوت ال‏ نینوی شرق و مرکز اقیانوس آرام دسته ‏بندی می‏ شود. طی وقوع این دو نوع ال‏ نینو، موقعیت مکانی وقوع همرفت‏ های شدید در راستای مداری تغییر می‏ کند که پیامد آن اثرهای دورپیوندی متفاوت این دو نوع ال نینو است. با استفاده از روش تابع متعامد تجربی و بررسی همبستگی مکانی بین بی هنجاری های دمای سطح دریا در مناطق استوایی اقیانوس آرام، انواع ال‏ نینوهای شرق و مرکز اقیانوس آرام در دوره مورد مطالعه تعیین شدند.
کلیدواژه ها
 
Title
Separation of the eastern and central Pacific El Niños based on the Experimental Orthogonal Function method
Authors
Mona Zolghadr-Shojaee, Omid Alizadeh-Choobari, Parviz Irannejad, Morteza Qadimi
Abstract
By applying the Experimental Orthogonal Function (EOF) method and using monthly means of the ERA-Interim dataset, different phases of the El Niño-Southern Oscillation (ENSO) during the period 1979-2016 are determined. Depending on the location of the maximum sea surface temperature (SST) anomaly, El Niño is categorized as the eastern Pacific and central Pacific El Niños. During the occurrence of the eastern and central Pacific El Niños, the location of the strong convection in tropical Pacific varies zonally, which results in different teleconnections patterns across the globe. By applying the EOF and examining spatial correlation between SST anomalies in the equatorial Pacific Ocean, the eastern and central Pacific El Niños during the period 1979-2016 are determined.
Keywords
El Niño-Southern Oscillation (ENSO), Eastern Pacific El Niño, Central Pacific El Niño