ساخت الگوهای فیزیک‌سنگی برای تشخیص هندسه حفرات یک مخزن کربناته

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 76-79 (4)
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1459-NIGS
نویسندگان
1دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
2انستیتو مهندسی نفت-دانشگاه تهران
چکیده
الگوی فیزیک‌سنگی روشی ژئوفیزیکی بر مبنای کراس پلات (cross-plot) نشانگرهای مختلف لرزه‌ای است که در پیش‌بینی کمی خواص مخزنی به کار می‌رود. درواقع، با استفاده از مدل‌های فیزیک سنگی، خواص کشسانی محاسبه و الگو ترسیم می‌گردد تا خواص مخزنی پیش‌بینی شود. برای ساخت الگوی فیزیک‌سنگی در مخازن کربناته، بایستی از گروهی از مدل‌های فیزیک‌سنگی‌ استفاده کرد که اثرگذاری اشباع، تخلخل و شکل منافذ را بر خواص کشسانی و لرزه‌ای سنگ در نظر بگیرند. در این پژوهش، برای یکی از مخازن کربناته ایران که هندسه منفذی پیچیده دارد، الگوی فیزیک‌سنگی ساخته‌شده است. با داشتن مقادیر خواص آکوستیک و از طریق الگو، می‌توان اندازه تخلخل و شکل منفذی را پیش‌بینی کرد. با استفاده از نگارهای پتروفیزیکی و تصاویر مقاطع نازک، میزان صحت پیش‌بینی خواص مخزنی توسط الگوی ساخته‌شده بررسی‌شده است. تطابق پیش‌بینی صورت گرفته با داده‌های اندازه‌گیری شده نشان می‌دهد که شکل و هندسه منافذ برای مخزن کربناته موردمطالعه به‌درستی توصیف‌شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
RPTs construction for pore type characterization in a carbonate reservoir
Authors
Forouzan Rahmani, Mohammad Emami Niri, Golnaz Jouzani Kohan
Abstract
The rock physics template (RPT) is a geophysical methodology constructed from the cross-plot and is used in the quantitative estimation of reservoir characteristics. Elastic properties are calculated by using rock physics models, rock physics template is developed and then reservoir parameters are predicted. For rock physics template building in carbonate reservoirs, rock physics models that consider the effect of saturation, porosity & pore geometry on seismic and elastic properties must be used. In this paper, the rock physics template was built for one of the Iran’s carbonate reservoir with complex pore geometry. By knowing acoustic properties, porosity and pore geometry could be predicted through rock physics template. The accuracy of reservoir properties prediction by rock physics template was checked out using petrophysical logs and thin section images. The matching of the predicted properties with measured data shows that the pore type geometry is characterized correctly.
Keywords
Carbonate Reservoirs, rock physics template, pore geometry, Porosity, reservoir properties prediction