بارپذیری و عیارحجمی در روش ‏های زمان‏ حوزه ‏ای و فرکانس‏ حوزه‏ ای قطبش القایی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 80-83 (4)
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1460-NIGS
نویسندگان
1دانشکده معدن دانشگاه یزد
2دانشگاه یزد، دانشکده معدن و متالورژی، گروه اکتشاف
چکیده
قطبش القایی، علم مطالعه‏ ی ذخیره‏ ی برگشت‏ پذیر بارهای الکتریکی در سطح مشترک مواد دارای دی‏ الکتریک ‏های متفاوت است. قطبش القایی، انواع مختلفی دارد که یکی از آن‏ ها قطبش الکترودی است. به دلیل پاسخ قوی قطبش الکترودی در محیط دربردارنده‏ ی ذرات فلزی، از روش مذکور، در اکتشاف مواد معدنی فلزی استفاده می‏ شود. قطبش القایی، در حوزه ‏ی زمان و در حوزه ‏ی فرکانس، قابل اندازه‏ گیری است. در هر یک از این روش‏ ها، مؤلفه‏ های قطبش با ویژگی‏ های فیزیکی زمین در ارتباط هستند. یکی از مؤلفه‏ های قطبش القایی، بارپذیری است. بارپذیری نشان‏ دهنده‏ ی محتوی حجمی کانی‏ های فلزی در مناطق دارای کانی ‏سازی فلزی است. در این مقاله، ضمن بیان رابطه‏ ی بین بارپذیری در روش ‏های حوزه‏ ی زمان و فرکانس، مدلی معرفی شده که بیان‏ گر ارتباط کمّی بین بارپذیری و محتوی حجمی ذرات فلزی است. این مدل بر داده ‏های آزمایشگاهی، اعمال شده است. نتایج نشان دادند که تعیین کمّی محتوی حجمی ذرات فلزی با استفاده از مدل مزبور، امکان ‏پذیر است.
کلیدواژه ها
 
Title
Chargeability and Volume Content in TD-FD Induced Polarization
Authors
Saeede Ahmadi, Ahmad Ghorbani
Abstract
Induced polarization (IP) is the science of studying the reversible charge storage in the interface of materials with different dielectric properties. IP has various types, including the electrode polarization. Due to the strong polarization response of metallic minerals, IP has been used for decades in the exploration of ore deposits. IP response was measured in time/frequency-domain (TD/FD) methods. In these methods, IP parameters are related to the physical properties of subsurface environments. One of the IP properties is chargeability which characterizes the volume content of ores in the mineralization areas. In this paper, added to explaining the relation between chargeability in TDIP and FDIP, a model was introduced to calculate the volume content of metallic minerals by chargeability. This model was applied to the experimental data. The results showed that the measurement of the volume content of ores by this model is precisely possible.
Keywords
Complex Conductivity, Cole- Cole, Pyrite, graphite