بررسی اثر میدان مغناطیسی زمین بر جدایی بار در ابرها

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1467-NIGS
نویسندگان
1، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران
2jjjjjlkkjj
3دانشکده برق
چکیده
در این مقاله، با توجه به قانون لورنتز و قانون دست راست فلمینگ، اثر میدان مغناطیسی زمین بر روی آب شهاب های باردارشده، که در وردسپهر در حال حرکت می باشند به عنوان یک فرضیه جدید معرفی می گردد. جهت بررسی این فرضیه که میدان مغناطیسی زمین می تواند بر ساختار بار توفان های تندری اثر بگذارد، بر اساس مدل جهانی میدان مغناطیسی زمین، یک شبیه سازی بر اساس چند سناریو انجام می گردد. با توجه به مجموع نتایج شبیه سازی، در بحث بررسی اثر میدان مغناطیسی زمین بر فعالیت های الکتریکی ابر تندری، آثار دامنه و جهت سرعت آب شهاب های باردارشده بسیار پر اهمیت هستند و نقش تعیین کننده ای در مقدار و جهت نیروی مغناطیسی دارند. نتایج شبیه سازی می تواند برخی از مشاهدات واقعی را نیز توجیه نماید.
کلیدواژه ها
 
Title
Effect of the Earth’s magnetic field on charge separation in clouds
Authors
Babak Sadeghi, hghg mjjk, َAmir Abbas Akmal Shayegani
Abstract
The goal of this study is to gather some evidences to introduce a new horizon about the possible effects of the Earth’s magnetic field (EMF) on charge separation in thunderclouds. To this end, a simulation is carried out based on 12th International Geomagnetic Reference Field (IGRF) model. Four simulation scenarios are considered to analyze how a change in hydrometeor’s velocity could influence the charge structure of thundercloud. With regard to the simulation results, the direction and magnitude of the electrified hydrometeors’ velocity are noteworthy to establish magnetic forces which could gather the same sign charges in layers. Also, simulation results show that the effect of the EMF on charge separation could clarify the reason of some real thunderstorm observations. Finally, the effect of the EMF on charge separation might be a mechanism for electric field development and lightning initiation in thunderclouds.
Keywords
Earth’s Magnetic Field, Cloud Electrification, Charge Separation, Lightning, Lorentz force, Thunderstorm