شبیه‌سازی کاتوره‌ای گسل محدود زمین‌لرزه 1398 در آذربایجان شرقی، ایران

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1472-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
2استاد
چکیده
17 آبان ماه 1398، زمین‌لرزه‌ای با بزرگای گشتاوری 5/9 در آذربایجان شرقی، ایران (زمین‌لرزه ترکمانچای) به وقوع پیوست. در این مطالعه،
با هدف به دست آوردن پارامترهای چشمه و خصوصیات شکستگی در این زمین‌لرزه، از روش کاتوره‌ای گسل محدود به منظور شبیه‌سازی جنبش نیرومند زمین استفاده شده‌است. سپس نمودارهای به دست آمده از داده‌های مشاهده‌ای و شبیه‌سازی شده مقایسه شدند.
ابعاد اسپریتی در این زمین‌لرزه در حدود 7 کیلومتر در راستای امتداد و 7 کیلومتر در راستای شیب به دست آمدند. سازوکار به دست آمده نشاندهنده گسلش امتداد لغز است. امتداد، شیب و ریک به ترتیب برابر با 216، 74 و 4- هستند. باید اضافه کرد که افت استرس در این
رویداد 5 بار یه دست آمد.
کلیدواژه ها
 
Title
Stochastic finite-fault simulation of the 2019 earthquake in east Azerbaijan, Iran
Authors
Hesaneh Mohammadi, Negar Soodmand, Mohammad Reza Gheitanchi
Abstract
On November 7, 2019, an earthquake with moment magnitude of 5.9 occurred in east Azerbaijan province, Iran (Torkmanchay earthquake). In this study, to estimate source parameters and rupture characteristics of the earthquake, the stochastic finite-fault (SFF) technique was used for strong ground motion simulation, then the observed records and the simulated graphs, were compared. The size of the asperity in this earthquake was about 7km in strike direction and 7 km in dip direction. The estimated fault plane solution shows strike-slip faulting. Strike, dip and rake of causative fault were determined as 216, 74 and -4 degrees. In addition, the stress drop in this event was calculated to be about 5 bars.
Keywords
Torkmanchay earthquake, east Azerbaijan, Strong ground motion simulation, Source parameters, stochastic finite-fault method