آشکارسازی فرافشار با استفاده از الگوی فیزیک سنگ در یکی از مخازن کربناته جنوب غرب

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1479-NIGS
نویسندگان
1کارشناسی ارشد اکتشاف نفت، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
2ریاست دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
3کارشناسی ارشد اکتشاف نفت، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، ایران
چکیده
پیش‌بینی و تعیین خواص مخزن از جمله فشار منفذی در تمامی مراحل عمر یک مخزن هیدروکربنی بسیار مهم و کاربردی می‌باشد. با توجه به محدودیت‌های روش‌های اندازه‌گیری مستقیم فشار منفذی از جمله هزینه‌ زیاد، اندازه‌گیری در نقاط محدود، ناموفق بودن اندازه‌گیری در نفوذپذیری پایین و انجام آن صرفا پس از حفاری چاه، فیزیک سنگ به عنوان روشی قابل اعتماد در تخمین فشار منفذی با استفاده از پارامترهایی مانند سرعت و امپدانس صوتی می‌تواند بسیار مفید باشد. در این پژوهش در ابتدا مقدار فشار منفذی با استفاده از داده‌ چاه‌پیمایی تخمین زده شد و میزان فرافشار تعیین شد. در ادامه میزان همبستگی میان فشار منفذی و فرافشار با نسبت سرعت موج فشارشی به برشی و همچنین امپدانس صوتی اندازه‌گیری شده و تعیین شده توسط مدل فیزیک سنگ دیفرانسیلی موثر(DEM) بررسی و الگوی فیزیک سنگ جهت تعیین نواحی پرفشار تبیین شد. این یافته می‌تواند در آشکارسازی نواحی پر فشار پیش از حفاری و با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری استفاده شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Overpressure detection using Rock physics’ template in one of South-West carbonate reservoir
Authors
Pedram Namazifard, Rasoul Hamidzadeh moghadam, Esmael Makarian
Abstract
Predicting and determining of reservoir properties including pore pressure is highly important and useful at all stage of the hydrocarbon reservoir’s life. Thanks to limitations of direct pore pressure measurement methods consist of high expenditure, measurement at finite points, being unsuccessful measurement at low permeability and merely after drilling a well, rock physic as a reliable method is capable of estimating pore pressure using some parameter such as velocity, can be considerate. In this study at the first, pore pressure using well-logging date have been estimated and also overpressure was determined. Then, correlation between pore pressures in compared with both Vp/Vs and acoustic impedance by rock physic modeling (DEM) was examined as well as rock physic template which is able to demarcate overpressure zone.
Keywords
Pore Pressure, over pressure, rock physic template, Acoustic impedance, seismic data, Well-logging data