افزایش تفکیک پذیری در GPR با به کارگیری روش بازگشت زمان و تبدیل موجک پیوسته

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1483-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2استاد
3پژوهشگر
چکیده
در کاوش‌های GPR، زمین به‌عنوان محیط انتشار امواج الکترومغناطیسی باعث پراکنده‌سازی و اتلاف انرژی امواج می‌شود و به‌صورت یک فیلتر پایین گذر عمل می‌کند، برای جبران این عوامل اتلاف و دستیابی به رزولوشن بیشتر، نیاز به روش‌های پیشرفته پردازش سیگنال وجود دارد. یکی از روش‌های نوین افزایش رزولوشن، تکنیک بازگشت زمان است. با به‌کارگیری تکنیک‌های بازگشت زمان این امکان وجود دارد که با دقت مناسبی موقعیت و عمق اهداف موردمطالعه را تعیین نمود و اهداف موردمطالعه را با وجود نزدیکی به پراکنشگر مانند ناهنجاری‌های نامطلوب محلی متمایز ساخت. تبدیل موج پیوسته می تواند در رفع محدودیت روش بازگشت زمانی به کار گرفته شود. در این پژوهش، ضمن معرفی تکنیک بازگشت زمان و ترکیب آن با تبدیل موج پیوسته، یک مطالعه ی موردی در اکتشاف محل لوله های مدفون با GPR انجام شده است. نتایج حاصله نشان از کارایی روش بیان شده در تعیین محل هدف مورد مطالعه دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Resolution enhancement in GPR applying TR and CWT
Authors
Sajjad Ghanbari, mohamd hafizi, maksim Bano
Abstract
In the GPR exploration, Earth as an electromagnetic emission environment causes dispersion and loss of energy of waves and acts as a low pass filter, so there is a need for advanced signal processing techniques to compensate for these factors and to achieve better resolution. One of the newest ways to increase resolution is the time reversal technique. By applying time reversal techniques, it is possible to accurately determine and distinguish the position and depth of the study objectives in the vicinity of the clutter, such as local undesirable abnormalities. Continuous wavelet transform can be applied to increase TR applications. In this study, while introducing the time-reversal technique and its combination with continuous wave transform, a case study was done to explore the location of buried pipes with GPR. The results show the effectiveness of the time reversal method in determining the target location of the study.
Keywords
Time Reversal, signal processing, Continuous Wavelet Transform, Resolution, GPR