بررسی اقلیمی پارامتر تابش با استفاده از مدل GLDAS در ایران

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1492-NIGS
نویسندگان
1مدیر گروه پژوهشی تعدیل وضع هوا، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران
2کارشناس‌ارشد هواشناسی، کارشناس پژوهشی گروه اقلیم‌شناسی بلایای جوّی- اقلیمی، پژوهشکده اقلیم‌شناسی، مشهد
3پیش بین/ سازمان هواشناسی کشور
چکیده
طی سال‌های اخیر تغییر اقلیم منجر به تغییرات مهمی در سامانه‌های طبیعی و انسانی، منابع تولید و فعالیت‌های اقتصادی شده است. یکی از راه‌‌های جلوگیری از بحران‌های ناشی از تغییر اقلیم، بکارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر است که در این میان انرژی خورشیدی و انرژی سطح زمین سهم بسیاری دارند. لذا در این تحقیق با استفاده از داده‌های مدل GLDAS با تفکیک افقی 25/0 درجه، میانگین تابش طول موج‌های کوتاه و بلند ورودی، کوتاه و بلند خالص در مقیاس ماهانه و سالانه برای دوره 2010-1981 میلادی بررسی گردید. نتایج نشان می‌دهند که میانگین تابش طول موج کوتاه ورودی از سواحل دریای عمان به شمال کاهش، میانگین تابش طول موج بلند ورودی از سواحل شمالی و جنوبی به سمت فلات داخلی کاهش و میانگین تابش طول موج کوتاه خالص از جنوب به شمال نیز کاهش می‌یابد و در حوضه‌های مند، بختگان، حله، زهره، سیاه‌کوه، گاوخونی و نواحی جنوبی کویر مرکزی مقدار آن بیشینه است. همچنین میانگین تابش طول موج بلند خالص در شمال و شمال‌غرب افزایش و در جنوب‌شرق، در حوضه‌های مشکیل، جازموریان، بلوچستان و بندرعباس کاهش می‌یابد.
کلیدواژه ها
 
Title
Study of radiation parameter using GLDAS model over Iran
Authors
Sohaila Javanmard, Leili Khazanedari, Maede Fathi
Abstract
Recently, climate change has led to significant changes in natural and human systems, production resources and economic activities. One of the best solution to prevent climate change crises is to use renewable energies, including solar and surface energy. Hence, in this study, it has annually and monthly analyzed mean incoming short and long-wavelength, net short and long-wavelength radiation for the period 1981–2010 using GLDAS model output data with 0.25 degree horizontal resolution. The results show that the mean short wavelength radiation is decreased from the Oman Sea coast toward the north. Moreover, the mean long wavelength radiation from the north and south coasts to the internal plateau is declined. Besides that, the mean net short wavelength radiation has reduced from south to north. Whereas it has maximum amount in the Mand, Bakhtegan, Helleh, Zohre, Siahkoh, Gavkhuni and southern areas of the Kavir-Markazi watersheds. The average net long wavelength radiation is increased in north and northwest and decreased in south east, in Meshkil, Jazmourian, Baluchistan and Bandar-Abbas watersheds too.
Keywords
GLDAS Model, Solar Radiation, Mean Short-wavelength Radiation, Mean Long-wavelength Radiation, Net Short-Wavelength Radiation, Net Long-Wavelength Radiation