کاربست فرایابی فعالیت موج برای مطالعه اثر نوسان شبه‌دوسالانه بر مسیر توفان مدیترانه
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1گروه هوافضا، دانشکده ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
مطالعه تاثیرات نوسان‌های کم‌بسامد جوّی مثل نوسان شبه‌دوسالانه QBO بر مسیر توفان مدیترانه می‌تواند نقش کلیدی در افزایش دقت پیش‌بینی میان‌مدت و بلندمدت بارش و سایر پدیده‌های حدی در ایران داشته باشد. در این پژوهش، با استفاده از داده‌های بازتحلیل NCEP/NCAR برای دوره مطالعاتی 1958 تا 2018 کمیت‌های شار و چگالی فعالیت موج، و نیز واگرایی شار فعالیت موج برای دو بازه زمانی اوایل زمستان و اواخر زمستان محاسبه شد. نتایج نشان داد که قدرت مسیر توفان مدیترانه در اوایل زمستان در تغییر فاز QBO از شرقی به غربی افزایش یافته و مسیر توفان دستخوش جابه‌جایی به شرق می‌شود. در اواخر زمستان فاز شرقی QBO است که باعث افزایش قدرت مسیر توفان مدیترانه شده و مسیر آن را به شرق جابه‌جا می‌کند.
کلیدواژه ها
 
Title
Application of the wave-activity diagnostics to study the impact of Quasi-Biennial Oscillation on the Mediterranean storm track
Authors
Saeed Esmaeli, Ali Reza Mohebolhojeh, Mohammad Mirzaei
Abstract
Studying the impact of the low-frequency atmospheric oscillations such as the Quasi-Biennial Oscillation (QBO) on the Mediterranean storm track can prove important in increasing accuracy of medium-range weather forecasting and predication in monthly and seasonal time scales. In this study, using the NCEP/NCAR reanalysis data with the grid spacing of 2.5 degrees in both zonal and meridional directions during the period 1958 to 2018, the wave activity density and flux, as well as the divergence of wave activity flux are computed for two periods of early winter (November–December) and late winter (January–February–March). The results showed that the Mediterranean storm track is stronger and displaces to the east in the westerly phase of QBO in early winter. In the late winter, however, it is in the easterly phase of QBO that the Mediterranean storm track becomes stronger and displaced to the east.
Keywords
Mediterranean storm track, QBO, wave activity flux, divergence of wave activity flux