بررسی پتانسیل معدنی در منطقه اسفندقه با استفاده از داده‌های مغناطیس هوابرد و سنجش از راه دور

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1500-NIGS
نویسندگان
1بدون شغل
2دانشجو
3هیئت علمی ، گروه فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه هرمزگان ، بندرعباس
چکیده
تحقیقات هوابرد و سنجش از راه دور ابزاری کارآمد در مراحل کشف و اکتشاف مواد معدنی است. در این پژوهش با استفاده از داده‌های ژئوفیزیکی مغناطیس سنجی هوابرد به بررسی آنومالی‌ها و خطواره‌های موجود در منطقه با اعمال فیلترهای برگردان به قطب مغناطیسی، سیگنال تحلیلی، فیلتر و ادامه فراسو بر روی نقشه شدت کل میدان مغناطیسی، پرداخته‌شده‌است. توده‌های مغناطیسی دیده‌شده در منطقه مورد بررسی قرار گرفته شده اند. در گام بعدی با استفاده از مطالعات سنجش‌از راه دور به استخراج لایه‌های مختلف دگرسانی (آرژیلیک، فیلیک، پروپلیتیک، اکسیدهای آهن) جهت بارزسازی مواد معدنی برای این مطالعه پرداخته شده‌است. شناسایی مناطق مستعد ماده معدنی در آن از اهمیت بالایی برخوردار است . در پایان با مقایسه نقشه‌های تهیه شده از مغناطیس هوابرد و سنجش از راه دور منطقه مورد مطالعه و بررسی نتایج با زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه جهت ایجاد نقشه‌های مناسب به تحلیل و بررسی آنومالی‌ها و بارزسازی مناسب مواد معدنی پرداخته شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of Mineral Potential in Esfandaqeh Area Using Airborne Magnetic Data and Remote Sensing
Authors
Parisa Jalilian, Ramin Rafiee, Mohammad Hamedpour Darabi
Abstract
Airborne research and remote sensing is an effective tool in the mineral exploration process. In this study, analytical signal and upward continuation filters are applied on the map of total magnetic field intensity of airborne geomagnetic data for studying anomalies and lineaments in the region. In the next step, by using remote sensing studies, different alteration layers (argillic, phyillic, propylitic, Ferric oxide) have been extracted for locating mineralization area. Recognizing mineral areas is of great importance, therefore, by comparing the maps of airborne magnetic data, remote sensing and geology of the study area, suitable maps of ore potential have been developed.
Keywords
Airborne magnetic, Remote sensing, Alteration, Anomaly