تخمین فشار منفذی مخازن کربناته به روش ایتون و باورز، با استفاده از داده‌های نگار صوتی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1502-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی کاربردی
2دانشجوی ارشد
3استادیار، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی کاربردی، دانشگاه خوارزمی
چکیده
فشار منفذی یا فشار شاره درون حفره‌های سنگ، از جمله کمیت‌های مهم در بحث اکتشاف و حفاری منابع نفت و گاز است. وجود فشار منفذی زیاد باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای از جمله فوران چاه، ناپایداری دیواره چاه، مچالگی لوله جداری و یا از دست دادن چرخش گل حفاری می‌شود. به همین علت به نظر می‌رسد که پیش‌بینی عددی فشار منفذی در سازندهای با فشار زیاد، قبل از حفاری امری ضروری برای حفاری ایمن و اقتصادی است. همچنین در زمینه اکتشاف می‌توان از مفهوم فشار منفذی در تحلیل و بررسی مسیرهای مهاجرت نفت و در بررسی کیفیت پوش‌سنگ استفاده کرد. هدف اصلی این مطالعه تخمین فشار منفذی به روش‌های ایتون و باورز و مقایسه دقت و کارآیی آن‌ها است. در روش باورز محققین برای ارتباط مستقیم بین سرعت و تنش موثر تلاش کردند. یکی از این مدل‌ها توسط باورز گسترش داده شد. با استفاده از رابطه بین سرعت و تنش موثر، مکعب تنش موثر و رابطه بین چگالی و فشار روباره، مکعب فشار روباره تولید می‌شود. در نتیجه فشار منفذی سازند با توجه به رابطه ترزاقی تخمین زده می‌شود. در روش ایتون، فشار منفذی با استفاده از اطلاعات چاه‌نگاری و با اصلاحات موردنظر در محل چاه‌ها تخمین زده می‌شود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که فشار منفذی تخمین زده شده به وسیله روش اصلاح شده ایتون با ضریب نمایی 0.5 بیشترین شباهت را با داده‌های فشار اندازه‌گیری شده دارند.
کلیدواژه ها
 
Title
More Precise Pore Pressure Estimation for Carbonate Reservoir Based on Sonic logs
Authors
Mohammad Reza Asef, Mina Aslanpanjeh, Latif Samadi
Abstract
Pore pressure is an extremely important parameter for exploration of oil and gas reservoirs. High pore pressure may cause problems such as blow out, well bore instability, casing collapse, mud loss etc. Therefore accurate estimation of pore pressure in formations with high pore pressure is necessary. Also Pore pressure concept may be used for analysis of cap rock quality or oil/gas migration routes and patterns from source to host rock.
The initial objective of this research was estimation of pore pressure based on Eatone method as well as Bowers Method to compare the quality of these two methods in carbonate reservoirs. Finally, pore pressure was successfully estimated base on Eatone method with some correction on constants.
Keywords
Pore Pressure, Eatone Method, Bowers Method, Effective Pressure, Overburden Pressure