مطالعه موردی اثر مستقیم گرد و غبار بر تابش

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1505-NIGS
نویسندگان
1گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه/ ایران
2گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه ازاد اسلامی، اهواز، ایران
3گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، شهر کرمانشاه، ایران
چکیده
این مطالعه با هدف بررسی اثر گرد و غبار بر تابش انجام شده است. برای انجام محاسبات و شبیه سازی‌ها از مدل عددی WRF-Chem و طرحواره GOCART استفاده شده است. مدل تحت دو شرایط با درنظر گرفتن اثر گرد و غبار بر تابش و بدون در نظر گرفتن این اثر اجرا شده است. برای ارزیابی نتایج حاصل از مدل، داده‌های دید افقی گزارش شده از دو ایستگاه از سازمان هواشناسی کشور، با غلظت شبیه سازی شده توسط مدل مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که این مدل در شبیه سازی طوفان‌های گرد و غبار دارای عملکرد قابل قبولی است. نتایج حاصل از شبیه سازی با مدل در دو حالت مدل سازی حاکی از آن است که ذرات گرد و غبار با جذب و پخش تابش سبب کاهش تابش موج کوتاه و افزایش تابش موج بلند در سطح زمین در مناطق تحت تاثیر گرد و غبار شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
A case Study of Direct Effects of Dust on Radiative
Authors
jalil sahraei, elham mobarak hassan, paria safarimehr
Abstract
The purpose of this study was to determine the dust concentration in the atmosphere, and to radiative forcing aerosols, WRF-Chem numerical model and GOCART scheme have used to perform the calculations and simulations. The model has run under two conditions taking into account the effect of dust on radiation and without considering this effect. To evaluation, the results of the model, the reported horizontal vision data from two stations of the Meteorological Organization of Iran have compared with the simulated concentration by model. The result shows that this model has an acceptable performance in simulating dust storms. The results of simulation with the model in two modeling states show that dust particles by absorption and scattering radiation decrease short-wave radiation and increase in long-wave radiation at the surface of the affected areas.
Keywords
dust, shortwave radiative, longwave radiative, WRF-Chem Model, Horizontally Visibility