واکاوی سینوپتیکی و تصاویر رادار در سیل اسفند 97 استان مازندران

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1509-NIGS
نویسندگان
1رئیس گروه تحقیقات ، هواشناسی مازندران، ساری، ایران
2کارشناس گروه تحقیقات، هواشناسی مازندران، ساری، ایران.
3معاون توسعه و پیش بینی، هواشناسی مازندران، ساری ، ایران
4رئیس اداره رادار هواشناسی،هواشناسی مازندران،ساری، ایران
چکیده
رخداد بارش سنگین و سیل مازندران در روزهای27 لغایت 28 اسفند1397از کم سابقه ترین بارش‌های این منطقه بوده که موجب ایجاد سیلاب های کم سابقه و وسیع به ویژه در نواحی شرقی استان شده است. در این پژوهش پارامترهای جوی و الگوهای سینوپتیکی و تصاویر رادار خزرشرقی روزهای 26 تا 28 اسفند1397مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار گرفت. بررسی ها نشان داد با استقرار سامانه کم فشار قوی بر روی دریای خزر و حرکت شرق سوی آن بارندگی ها در 28 اسفند97 در منطقه وسیعی به اوج خود رسید و بتدریج از29 اسفند سامانه بارشی تضعیف شده و از استان خارج شد. همچنین بررسی محصولات تصاویر رادار به ویژه محصول PAC (بارش تجمعی 48 ساعته)، بارش شدید در مناطق شرقی مازندران و استان گلستان را تائید نموده که موجب خسارات فراوان مالی و تعدادی کشته شد.
کلیدواژه ها
 
Title
Survey of Synoptic and radar images in the flood of esfand 97 in Mazandaran province
Authors
mohammad ali maleki, Rahim yousefizadeh, Ahmad Asadi talouki, Mehdi Pashaeian
Abstract
Heavy rainfall and floods in Mazandaran during the period 27-28 esfand 1397 are one of the most unprecedented rainfall in the region which has caused extensive and unprecedented floods especially in the eastern parts of the province. In this study, atmospheric parameters and synoptic patterns and radar images of the Caspian Sea were investigated and analyzed. Surveys showed that with the establishment of a low pressure system on the Caspian Sea and the eastward movement of the rainfalls peaked in a wide area on March 28 and gradually weakened the precipitation system on March 29 and exited the province. Investigations of radar images, especially PAC (48-hour cumulative precipitation), confirmed heavy rainfall in the eastern areas of Mazandaran and Golestan province, causing considerable financial losses and a number of deaths.
Keywords
flood, Weather Radar, Synoptic maps, Mazandaran Province