ضرورت ارزیابی صحت و دقت داده‌های ژئوفیزیکی با توجه به عدم یکتایی نتایج به‌دست‌آمده

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1512-NIGS
نویسندگان
1ندارم
2دانشگاه ارومیه
چکیده
از آن‌جایی‌که اکثر کارهای ژئوفیزیکی برمبنای روش‌های وارون سازی استوار هستند، مسئله عدم یکتایی پیش می‌آید یعنی درخصوص اطلاعات دردسترس چندین تفسیر متفاوت وجود دارد. بی‌شک برای حصول نتیجه درست و مطمئن در هرکدام از مراحل طراحی عملیات، برداشت داده‌ها، پردازش داده‌ها و تفسیر داده‌ها به داشتن دانش، دقت، تجربه و اطلاعات کافی درزمینه موردنظر نیاز است. اشتباه یا عدم دقت در اجرای هرکدام از مراحل فوق ما را از دست‌یابی و نزدیک شدن به نتیجه واقعی دور می‌نماید. اکثر داده‌های ژئوفیزیکی که به‌وسیله‌ی دستگاه‌های مربوطه برداشت می‌شوند به‌طور کامل مورداطمینان نیستند و همواره به علت‌های مختلف (دستگاهی یا انسانی) با خطاهایی همراه می‌باشند. بنابراین، اکثر داده‌های صحرایی حتی پس از اعمال تصحیحات و پردازش‌های موردنیاز به‌صورت صد در صد با واقعیت منطبق نیستند و نتایج هرچقدر به عدد واقعی نزدیک‌تر باشند، از دقت و صحت بالایی برخوردار هستند.
کلیدواژه ها
 
Title
The necessity of evaluating the accuracy and precision of geophysical data with respect to the nonuniqueness of the obtained results
Authors
Pouya Hosseinzadeh, Ramin Nikrouz
Abstract
Since most geophysical work are based on inversion methods, the problem increase with the nonuniqueness, meaning that there are several interpretations of the information available. Undoubtedly, sufficient knowledge, precision, experience and information on the field data are required to achieve the correct and reliable result in each steps of the field operation, data acquisition, data processing and data interpretation. Mistake or imprecise in any of the above steps prevent interpreter from getting closer to the actual results. Most of the geophysical data are related to the relevant devices. There data are not completely reliable and are always associated with errors due to various (human or instrument) causes. Therefore, most field data are not 100% true even after the required corrections and processing. Results need to the close unique data and higher accuracy and good precision.
Keywords
Accuracy, precision, Nonuniqueness, Uncertainty, Constraint, Forward and Inverse Modeling