مشاهده نوفه‌های انسانی در محیط شهری

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1521-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران،تهران،ایران
2دانشیار، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
3زلزله شناسی،موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
نوفه های انسانی به ارتعاشات مداوم زمین گفته می شود که از فعالیت های شهری همچون ترافیک، فعالیت های صنعتی، مترو، مسابقات ورزشی به خصوص فوتبال و غیره سرچشمه می‌گیرد. در این مقاله، برای مطالعه محتوای فرکانسی نوفه‌های انسانی طیف چگالی توان محاسبه شده است. این روش برای توصیف توزیع انرژی در حوزه فرکانس به کار گرفته می‌شود. یکی از ویژگیهای غالب نوفه‌های انسانی تغییر تراز انرژی این نوفه‌ها در طول شبانه‌روز می‌باشد. در این مطالعه ما از ایستگاه شتابنگاری باند پهن TDMMO که در شهر تهران واقع شده است، استفاده کرده‌ایم. طول نگاشت مورد مطالعه مدت یک هفته می‌باشد. برای بررسی نوفه‌های منتشر شده توسط ترافیک محدوده فرکانسی بین 8-12 هرتز انتخاب شده است. نتایج، تغییرات دامنه همراه با 20 دسی‌بل تغییر تراز انرژی در طول شبانه‌روز را نشان داد. همچنین برای بررسی نوفه‌های منتشر شده در طی مسابقه فوتبال، بازه فرکانسی بین 2-6 هرتز انتخاب شده است. نتیجه نشان داد که سیگنال های لرزه ای بر روی مؤلفه عمودی و شرقی-غربی در پنجره های زمانی مشخص با انرژی موج غالب ریلی دارای حرکت بیضوی هستند.
کلیدواژه ها
 
Title
Visualization of cultural noise in an urban environment
Authors
Samin sadat Aboalmaali, Zaher Hossein Shomali, Esmaeil Bayram Nejad
Abstract
Cultural noise is the earth’s vibrations that comes from urban activities such as traffic, sport events specifically football games, industrial activities, subway, etc. In this paper, power spectral density were calculated to study the cultural noise frequency contents. This method is used to describe the energy concentration in frequency domain. One of the dominant features of cultural noise is their spatial and temporal variations and their energy levels throughout the day and night. Here we use the broad-band seismic station deployed in Tehran city TDMMO. The duration of the seismic recording presented in this paper is a week. We apply the frequency band between 8 and 12 Hz to specify the seismic signals generated by traffic. The results shows amplitude variations throughout the day and night with 20 dB changes in energy level. We also analyze the seismic signals in the frequency band between 2 and 6 Hz during the football match. The result shows that seismic signals have an elliptical motion on vertical and east-west component in certain time windows with dominant Rayleigh wave energy.
Keywords
cultural noise, urban activity, Power Spectral Density, temporal variation, Tehran region