زلزله، گسلهای جنبا

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1522-NIGS
نویسندگان
بازنشسته
چکیده
زمین متشکل از حداقل 12 واحد زمین ساخت چرخان است که، مرکز آنها در عمق 2000km زمین در ناحیه بین دو گوشته قرار دارد. حاصل هر کدام از این واحدها، دو ناحیه کم فشار (یا غار تکتونیکی) و پرفشار در جلو و عقب واحد زمین ساخت است. با توقف یک صفحه (یا پوسته) این نواحی توسعه می یابند. در این مقاله خواهیم دید که، تمام پدیده های زمین از جمله زلزله، در راستای تعدیل این نواحی است. به این دلیل،گسلهای عقب و جلو صفحات و پوسته های تکتونیکی همان گسلهای جنبا یا کانونهای احتمالی زلزله هستند که با تورم و تقعر پوسته زمین همچنین تجربه وقوع زلزله ها قابل شناسایی هستند.
کلیدواژه ها
 
Title
Earthquakes, Active faults
Authors
Seyed Ammanollah Mousavi
Abstract
The earth consists of at least 12 spinning tectonic units, each resulting in the formation a low-pressure (or a tectonic cave) and a high-pressure zones at the front and back of the tectonic unit. These zones are expanded by stopped a plate (or crust). In this article, we will see that all the phenomena of the earth, including earthquakes, are the balancing of these zones. Because of this, the back and front faults of tectonic plates (crusts) are the same faults or potential earthquake focal points that can be identified by the earth's crustal convexity and concavity as well as the experience of earthquakes.
Keywords
tectonic unit, Earth high-low pressure areas, Active faults, high-low earthquake, Low pressure area release, Concavity - Convexity of the Earth's surface