تخمین نفوذپذیری ماسه‌های شیلی با استفاده از قطبش القایی طیفی، بخش اول: تئوری

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1530-NIGS
نویسندگان
1گروه اکتشاف، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد، ایران
2گروه اکتشاف، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، ایران
3گروه اکتشاف/دانشکده معدن و متالورژی/دانشگاه یزد/ایران
چکیده
در تئوری محیط معادل سلول ابتدایی شامل یک ذره کروی ماسه در تماس با الکترولیتی مثل آب است. در سطح تماس کانیها با الکترولیت، واکنشهای شیمیایی منجر به تشکیل دو لایه الکتریکی (لایه استرن و لایه انتشار) میشود. در این حالت رسانایی جریان کل (مجموع رساناییهای سطحی و حجمی) با استفاده از تئوری مذکور قابل محاسبه است. تئوری محیط معادل توسط لیما و شارما برای محیط چندفازی شامل یک ذره کروی ماسه پوشیده شده با رس توسعه یافته است. در این مدل با استفاده از مفاهیم دو لایه الکتریکی ایجاد شده تحت تأثیر پوشش رسی و رویکرد ماکسول-وگنر، توابع رسانایی جریان کل برای مدل‌های لایه استرن و انتشار محاسبه شده است. با توجه به اینکه رسانایی سطحی در مقیاس ماکروسکوپی به اندازه منافذ مؤثر استفاده شده در تعیین نفوذپذیری مرتبط است، لذا نفوذپذیری به کمک مقادیر بخش مجازی رسانایی الکتریکی و فاکتور سیمان شدگی تخمین زده میشود.
کلیدواژه ها
 
Title
Determination of permeability from spectral induced polarization in shaly sands
Authors
Elham Saeinia, Aliyeh Yousefi, Ahmad Ghorbani
Abstract
The starting point of effective medium theory is always a sand cell containing a sub-spherical embedded in a matrix, like water. In interconnected surface of each minerals with electrolyte, chemical reactions lead to form an electrical double layer includes the stern and the diffusion layers. Lima and Sharma developed the effective medium theory to estimate total current conductivity in shaly sands suspensions. In the results of their model, total current conductivity was estimated. Whereas surface conductivity at macro scale is related to effective pore size to determination permeability, it can be estimated from the imaginary part of electrical conductivity and cementation factor, finally.
Keywords
Effective Medium theory, permeability, Electrical double layer, Surface conductivity, Real conductivity, Permittivity