بررسی عمق کانی‌سازی با روشهای دکانولوشن اویلر داده‌های مغناطیسی و مقاومت ویژه الکتریکی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1532-NIGS
نویسندگان
عضو هیات علمی / دتنشگاه بیرجند - دانشکده مهندسی - گروه مهندسی معدن
چکیده
در این تحقیق، اندازه‌گیریها به روش مگنتومتری و مقاومت‌ویژه الکتریکی انجام شده است. محدوده مورد مطالعه در ورقه 1:250000 بیرجند در شرق ایران واقع شده است. در برداشت‌های مگنتومتری، 127 نقطه به صورت یک شبکه تقریبا منظم برداشت شده که فاصله پروفیلها و ایستگاهها 20 متر بوده است. به منظور تجزیه و تحلیلهای مربوط به موقعیت و عمق آنومالیهای مغناطیسی از روش دکانولوشن اویلر دوبعدی استفاده شده است. دکانولوشن اویلر ابتدا توسط تامپسون و سپس توسط رید و همکاران توسعه یافت و امکان تعیین موقعیت و عمق آنومالی را فراهم می‌سازد. در برداشتهای مقاومت‌ویژه، 642 نقطه با استفاده از آرایش دوقطبی- دوقطبی برداشت شده است. در آرایش به کار گرفته شده، فاصله الکترودی دوقطبیها 10 و 20 متر بوده است. مقادیر بدست آمده برای عمق آنومالی‌های مقاومت ویژه با آنچه بعنوان عمق آنومالی مغناطیسی با استفاده از روش دکانولوشن دو بعدی اویلر معرفی شد، کاملا مطابقت دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of mineralization's depth using Euler deconvolution magnetic data and electrical resistivity methods
Authors
Gholamreza Nowrouzi
Abstract
In this study, magnetometery and electrical resistivity methods are employed. The study area is located in 1/250000 scale Birjand geological sheet. We measured 127 magnetic points in a 20*20 meter grid. In order to extract the location and depth of magnetic anomaly, we useed 2D Euler deconvolution that was first developed by Thompson and later extended by Reid et al. In many cases, maps of magnetic data (and transformations thereof) provide good constraints on the horizontal location of an anomaly source. Euler deconvolution adds an extra dimension to the interpretation. It estimates a set of (x, y, z) points that, ideally, fall inside the source of the anomaly. In resistivity method, 642 points are measured using Dipole- Dipole electrodes array. Electrodes distance differs by 10 and 20 meter. The results for depth of anomaly using resistivity and magnetometery methods are matched.
Keywords
Mineralization depth, magnetic data, Euler deconvolution, Electrical resistivity