بررسی تأثیر طوفان‌ مغناطیسی ژانویه سال 2012 بر نیتروژن اکسیدهای فرد و ازون پوشن‌سپهری در نیمکره شمالی و جنوبی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1538-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه تهران
2فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
طوفان‌ مغناطیسی همراه با رخداد پروتون خورشیدی( SPE) در ژانویه سال 2012 با شار پروتون بیشتر از particles/cm2 s sr 2000 از بزرگترین طوفان‌های مغناطیسی طی 15 سال اخیر، برای مطالعه تغییرات نیتروژن اکسیدهای فرد و ازون در نظر گرفته شده است. هنگامی که ذرات پرانرژی خورشیدی که به جو میانی می‌رسند، مولکول‌های هیدروژن اکسیدهای فردHOx(H, OH, HO2) و نیتروژن اکسیدهای فرد NOy(N, NO, NO2)را تولید می‌کنند. طول عمر نیتروژن اکسیدهای فرد برای تخریب کوتاه و بلند مدت ازون در پوشن‌سپهر و میان‌سپهر کافی می‌باشد. درصد بی‌هنجاری NOy و O3 در رخداد ذکر شده در عرض‌های جغرافیایی o 60 تا o 80 در نیمکره شمالی و جنوبی در ارتفاع پوشن‌سپهری یا تراز mb200 تا mb1 مورد بررسی قرار گرفت. در فصل زمستان به علت تفاوت زیاد زاویه سمت الرأس خورشیدی در دو نیمکره، انتظار رفتار متفاوت نیتروژن اکسیدهای فرد در دو نیمکره‌ را داریم. به‌طوری‌که در تاریخ‌ ژانویه سال 2012 شاهد افزایش نیتروژن اکسیدهای فرد در نیمکره‌ی شمالی و کاهش بسیار کم نیتروژن اکسیدهای فرد در نیمکره جنوبی هستیم. در این مطالعه از داده‌های OMNIWeb، MACC و ERA-Interim برای بررسی تأثیر ذرات باردار پرانرژی بر ازون پوشن‌سپهری طی طوفان‌ مغناطیسی پرداختیم.
کلیدواژه ها
 
Title
A Study on the Effects of Solar Protons on the 〖NO〗_y by Magnetic Storm Event January of 2012: A Comparison between the Southern and Northern Hemispheres
Authors
nasim farzanegan, Mohamadjavad Kalaee
Abstract
In the study of solar-terrestrial relationships, magnetic storms and solar activity play important roles. In this paper, the intense magnetic storm in company with solar proton event occurred January of 2012 have been considered. The variation of the odd nitrogen (〖NO〗_y) oxides and ozone in the stratospheric layer is investigated by the effects of energetic particle precipitation. Anomaly percentage of the odd nitrogen (〖NO〗_y) oxides and ozone are calculated separately for the Southern and the Northern hemispheres and geographical range from 60 to 80 degrees. the results showed that January of 2012 the odd nitrogen (〖NO〗_y) oxides which consist of more than 2000 (particles/cm2 s sr) were increased in the Northern hemisphere but for the Southern hemisphere a little decreased, The results showed that the increase in the odd nitrogen (〖NO〗_y) oxides caused the decrease of ozone in the altitude below the odd nitrogen (〖NO〗_y) oxides increasing region with a delay.
Keywords
magnetic storms, solar proton, solar activity, odd nitrogen oxides, energetic particles