بررسی زمین لغزش روستای بایعکلا توسط توموگرافی مقاومت الکتریکی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1546-NIGS
نویسندگان
زمین شناسی-یزد
چکیده
زمین لغزش در محدوده روستای بایعکلا واقع در استان مازنداران رخ داده است. ساخت و ساز در این منطقه در زمین‌های کوهپایه‌ای و با شیب نسبتا تند اجرا شده است. اکثر این سازه‌ها با مشکل لغزش زمین روبه رو هستند و آسیب‌های زیادی نیز متحمل شده‌اند. زمین لغزش، ترک‌ها و شکستگی‌های متعددی در ساختمان‌ها و مسیر جاده به وجود آورده است. با توجه به اهمیت سازه ها و مسیر تردد روستا مسیرهایی که بیشترین تخریب و جابه جایی را داشته است مورد ارزیابی قرار گرفت. برداشت‌های مقاومت ویژه الکتریکی به روش توموگرافی دو بعدی با آرایش دوقطبی- دوقطبی انجام شد. دو پروفیل درقسمت بالایی و میانی روستا برداشت شده است. نتایج داده‌های توموگرافی نشان می‌دهد که در لایه زیرسطحی و در عمق 4 الی 6 متری یک سطح لغزشی و اشباع از آب وجود دارد، که موجب تضعیف لایه‌ها و ایجاد لغزش شده است. با زهکشی و هدایت جریان آب می‌توان تا حدود زیادی زمین لغزش را تثبیت کرد.
کلیدواژه ها
 
Title
Study of landslide of village of Beaikola using electrical resistance tomography
Authors
asghar azimi ahangari
Abstract
The landslide occurred in the vicinity of Beaikola village in Mazandaran province. Construction in this area is carried out on relatively steep slopes. Most of these structures face the problem of landslides and have suffered a lot of damage. The landslide has caused numerous cracks and fractures in buildings and on the road. Due to the importance of the structures and the route of the village traffic, the most demolished and relocated routes were evaluated. Specific electrical resistivity impressions were performed by two-dimensional tomography with bipolar arrangement. Two profiles were taken in the upper and middle part of the village. The results of tomographic data show that there is a slippery and water saturated surface in the subsurface layer at a depth of 4 to 6 meters, which weakens the layers and causes slip. Draining and directing water flow can greatly stabilize the landslide.
Keywords
electrical resistivity tomography, Landslide, Subsurface flow, Village of Beaikol