بررسی وابستگی نمایه های اپتیکی ایروسل‌ها به طول موج تابش: مطالعه موردی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1797-NIGS
نویسندگان
گروه پژوهشی مهندسی سامانه های ماهواره، پژوهشکده سامانه های ماهواره، پژوهشگاه فضایی ایران
چکیده
در این مقاله، تغییرات میانگین عمق نوری هواویزها (AOD) برای چهار طول موج 440، 500، 675 و 870 نانومتر و تغییرات نمای انگسترم (AE) در بازه‌های طول موجی (500-440)، (675-500) و (870-675) نانومتر نسبت به طول موجهای تابشی فرودی اندازه‌گیری شده توسط سان‌فوتومتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی شهر زنجان (شبکه سان فوتومتر ایرونت) برای بازه حدوداً ده ساله و فصلی (2009-2019) بررسی شده است. بازه تغییرات متوسط AOD و AE به ترتیب بیانگر میزان عبوردهی اتمسفر و اندازه میانگین ذرات است. نتایج نشان می‌دهد میزان تغییرات AOD و AE در طول موجهای مذکور برای AOD بین 11/0 تا 19/0 و برای AE بین 73/0 تا 4/1 می‌باشد. این مقادیر نشان می‌دهد که توزیع میانگین ذرات در جو زنجان در بلند مدت ده ساله، مد درشت است و میانگین قطر تقریبی این ذرات حدود 2/1 میکرون تخمین زده می‌شود. همچنین تحلیل نمودارهای تغییرات نمایه های اپتیکی با تغییرات طول موج و روابط غیر خطی حاکم بر انها دلالت بر عدم وجود یک نوع هواویز و به بیان دیگر خصوصیات متفاوت فیزیکی و شیمیایی هواویزها در جو زنجان است. با استفاده از انحنا نمودار تغییرات به نظر می‌رسد ترکیبی از مد تجمعی و ریز هواویزها مد غالب هواویزهای جو منطقه می‌باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of the wavelength dependence of the aerosol optical indices: case study
Authors
Masoud Khoshsima
Abstract
Abstract:

In this study, ground-based solar spectral irradiance remote sensing data obtained from AErosol RObotic NETwork (AERONET) including aerosol optical depth (AOD) and Angstrom exponent (AE) have been used to classify key aerosol types over the city of Zanjan as a semi urban area. Spectral measurements of aerosol indices versus the wavelength has emphasized on their characteristics of light absorption. The data were covered the period from 2009 to 2019. Results show that there is a significant curvature in the aerosol optical indices versus wavelength. This curvature depends on aerosol optical properties, and a second order polynomial fit provides excellent agreement. Moreover, a nonlinear and exponential dependence of AE and AOD to wavelength in spring andwinter indicates that dust aerosols are a major contributor of atmospheric turbidity in this region.
Keywords
Aerosol optical index, aerosol optical depth, Angstrom exponent, AERONET