انتشار امواج لرزه ای در کف اقیانوس با خواص ناهمسان

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1788-NIGS
نویسندگان
1استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
2دانشکده مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
چکیده
در این مقاله انتشار اموج لرزه ای در کف اقیانوس ناشی از اندرکنش دینامیکی لایه سیال و جامد ناهمسان از نوع ایزوتروپ جانبی مورد بررسی قرار می گیرد. معادلات مربوط به انتشار امواج آکوستیک زیر آب و ارتعاشات جامد ناهمسان تحت تحریک لرزه ای هارمونیک بین مرز دو لایه به صورت تحلیلی بدست می آید. برای حل معادلات حرکت در از روش تابع پتانسیل و همچنین سری فوریه و تبدیل هنکل استفاده شده‌است. برای بررسی صحت حل انجام شده، نتایج به دست آمده با حالات کف اقیانوس همسان و ایزوتروپ مقایسه شد. نمودار سرعتهای گروهی و فازی امواج لرزه ای برای جامدات متفاوت کف اقیانوس بر حسب فرکانس‌های مختلف تحریک لرزه ای ارایه و نتایج برای خواص مختلف الاستیسیته جامد ناهمسان کف اقیانوس بررسی شد. نتایج بررسی نشان از تاثیرات قابل توجه نا ایزوتروپی و ناهمسانی بر سرعتهای گروهی و فازی امواج لرزه ای منتشر شده در کف اقیانوس دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Seismic Wave Propagation in an Anisotropic Ocean Bottom
Authors
Ali Khojasteh, Amirhossein Bagheri
Abstract
In this paper, seismic waves dispersion is studied in an anisotropic ocean bottom and the dynamic interaction of liquid layer and transversely isotropic ocean bottom is considered. The method of potential functions and Fourier and Hankel integral transforms are utilized to uncouple the equation of motion of the transversely isotropic solid along with the displacement potential for the liquid. The frequency equation and the dispersion curves are developed. Several solid materials are considered for the bed and phase and group velocity curves are presented and the effect of anisotropy is illustrated. The solid bed is reduced to an isotropic medium by degenerating the elastic constants and the results are degenerated to the special cases and is verified with existing solutions.
Keywords
wave propagation, anisotropic solid, fluid layer, phase and group velocity