تاثیر ناهمگنی خاک در شناسایی ناهنجاری‌های سطحی زمین

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1783-NIGS
نویسندگان
دانشگاه صنعتی شیراز
چکیده
شناسایی ناهنجاری‌های زیرسطحی همچون حفره، فروچاله، تونل و... به خاطر احتمال بروز نشست‌ها و فروریزش‌های احتمالی همواره مورد توجه مهندسان ژئوتکنیک و ژئوفیزیک بوده است. بهره‌گیری از روش‌های جدیدی همچون روش‌های امواج سطحی می‌تواند در جهت شناسایی این ناهنجاری‌ها گام مناسبی تلقی شود. با بکارگیری مناسب این روش‌ها، تفسیر دقیق‌تر و با وضوح بیشتری از ساختار زیرسطح حاصل می‌شود. بنابراین در این تحقیق، تاثیر ناهمگنی خاک بر داده‌های تصنعی آزمایش چند کاناله امواج سطحی در شناسایی حفرات کم عمق مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان دادند که با افزایش درصد تغییرات خاک وضوح نتایج کاهش یافته و شناسایی حفرات را دشوار می‌کند.
کلیدواژه ها
 
Title
The effect of soil heterogeneity in identifying near surface anomalies
Authors
Hossein Rahnema, parnia dolatyari
Abstract
Identification of subsurface anomalies such as cavities, sinkholes, tunnels, etc. has always been of interest to geotechnical and geophysical engineers due to the possibility of subsidence and possible collapses. Utilizing new methods such as surface wave methods can be considered as a suitable step to identify these anomalies. With the proper use of these methods, a more accurate and clear interpretation of the subsurface structure is obtained. Therefore, in this study, the effect of the heterogeneity of soil is examined in a multi-channel surface wave synthetic data to evaluate of the resolution of the identification of shallow cavities. The results showed that with increasing the percentage of soil heterogeneity, the clarity of the results decreases and it becomes difficult to identify the cavities.
Keywords
Finite elements, Surface waves, seismic load, cavity, Riley wave, soil heterogeneity