بررسی سازوکارکانونی زمین‌لرزه‌ی 23 فوریه 2020 قطور و تعیین صفحه‌ی گسل به روش هندسی H-C

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1772-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2rezapour@ut.ac.ir
3hadi_hosseini@ut.ac.ir
چکیده
در حل سازوکار چشمة زمین لرزه دو صفحة اصلی و کمکی مشخص میشوند. اثبات اینکه کدام صفحه واقعاً صفحة شکست است، همواره مورد توجه زلزله شناسان بوده است. دانش شناخت این صفحات کمک بسیاری به درک مدل ژئودینامیکی و میدان تنش در مقیاس منطقه ای میکند. در این پژوهش به بررسی سازوکار کانونی دو زمین لرزه ای می پردازیم که در تاریخ 23 فوریه 2020 میلادی، برابر با 4 اسفند 1398، با فاصله زمانی ده ساعت در شهرستان قطور از توابع خوی واقع در شمال غربی استان آذربایجان غربی رخ داده است. در این تحقیق از روش هندسی Hypocenter- Centroid (H-C) برای تعیین صفحة اصلی گسل استفاده میشود که با حل تانسور ممان مرکزوار وکانون زمین‌لرزه، قابل اجراست. با استفاده از لرزه نگاشت های ثبت شده در ایستگاه های باند پهن مرکز لرزه نگاری کشور و وارونسازی تانسور ممان لرزه ای در حوزة زمان، پارامترهای چشمه برای این رویدادها تعیین خواهند شد. با توجه به نتایج این پژوهش، سامانة گسلی گیلاتو ـ سیه چشمه ـ خوی با سازوکار غالب امتداد لغز مسبب زمین لرزه های نام برده می باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Focal Mechanism of the 2020 February 23 Qotor Earthquake and Fault-Plane Identification by H-C Geometrical Method
Authors
Dorna Karegar, mahdi rezapour, Hadi Hoseini
Abstract
On 23 of February 2020 double earthquakes with Mw 5.7 and 5.9 occurred in north-west of Iran. The region of this study is one of the most active and young tectonic areas in the Middle East which has experienced devastating earthquake during past few years. One of the most important basic parameters in earthquake seismology to identify earthquake source, understands the mechanism of earthquake fault. This paper introduces a geometrical method called H-C method for fault plane identification. The Hypocenter location is obtained from three different agencies (local and global), ISC, IIEES and IRSC. Full waveform inversion for CMT solutions is done by ISOLA package. H-C method is a simple method, immediately applicable when a reliable earthquake location and its Centroid Moment Tensor solution (CMT) are available.
Keywords
H-C method, Qotor-khoy earthquakes, focal mechanisms, moment tensor