تفکیک هواویزها بر اساس ویژگی جذب تابش در منطقه تهران

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1765-NIGS
نویسندگان
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
در مقاله حاضر هواویزهای جو منطقه تهران بر اساس ترکیبی از سه ویژگی نوری هواویزها شامل عمق نوری هواویزها، نمای آنگستروم و شاخص جذب هواویز تفکیک شده‌اند. ویژگی‌های نوری از اندازه‌گیری‌های ماهواره‌ای توسط سنجنده‌هایMODIS و OMI برای دوره سال‌های 2008 تا 2017 به‌دست آمده‌است. نتایج تفکیک هواویزها با تاکید بر ویژگی‌ جذب تابش در بازه ده ساله نشان می‌دهد، در جو منطقه تهران در درصد کمی از موارد هواویزهای دوده و سوخت‌های زیست توده حضور دارند. مقادیر کم نمای آنگستروم که با مقادیر زیاد عمق نوری هواویزها همراه است بیانگر حضور هواویزهای درشت است. کاربرد همزمان شاخص جذب هواویز و نمای آنگستروم با استفاده از ویژگی جذب که در شاخص جذب هواویز قابل آشکارسازی است، هواویزهای درشت گردوخاک را از هواویزهای دریایی تفکیک می‌کند. بر اساس نتایج، در جو منطقه تهران در بازه ده ساله حدود 14 درصد روزها هواویزهای شهری-صنعتی، 12 درصد روزها هواویزهای گردوخاک، حدود 3درصد هواویزهای دریایی و نمک دریا، و کمتر از 1 درصد هواویزهای دوده غالب هستند و در بقیه موارد ترکیبی از انواع هواویزها به‌صورت آمیخته در جو تهران وجود دارند.
کلیدواژه ها
 
Title
Aerosol type assessment based on light absorption characteristics over the Tehran urban area
Authors
samaneh Sabetghadam
Abstract
In this study, satellite data, including aerosol optical depth (AOD), Angstrom exponent (AE) and aerosol index (AI) have been used to classify key aerosol types over the Tehran urban area, emphasizing on their characteristics of light absorption. The data sets were derived from MODIS and OMI during the period from 2008 to 2017. Main aerosol types have been classified into urban-industrial aerosols, maritime aerosols, dust, smoke or biomass burning aerosols and mixed type aerosols. Results show that smoke or biomass burning aerosols that are assessed using their absorbing characteristics, do not have a significant presence over the area. Mixed type aerosol is the dominant aerosol type over the region followed by the urban-industrial aerosols, dust and maritime aerosols dominating in 14, 12 and 3 percent of the days, respectively.
Keywords
Aerosol index, aerosol optical depth, Angstrom exponent