ساختار سرعت موج برشی پوسته ای کم عمق در زون زاگرس با استفاده از توموگرافی امواج ریلی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1757-NIGS
نویسندگان
1دانشجو
2کارشناس
3استاد
4سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
چکیده
با توجه به لرزه خیزی بالای کشور ایران، خصوصاً در کمربند وسیع زاگرس (درعرض 26 تا 38 درجه و طول 45 تا 58 درجه)، زمین لرزه های بسیاری تا کنون در شبکه های مرکز لرزه نگاری کشورثبت گردیده است. بنابرایندر این پژوهش نیز از شکل موج هایزلزله های ثبت شده در این زون و شبکه های مستقر در آن، استفاده گردیده تا امکان مطالعه ساختار لرزه ای پوسته (شامل ویژگی های تکتونیکی و گسل های اصلی) در این زون وجود داشته باشد. بدین منظور، منحنی های پاشندگی سرعت امواج ریلی حاصل از گزینش لرزه نگاشت های با کیفیت (با نسبت سیگنال به نویز بالاتر از 4 )، به منظور بدست آوردن نقشه های ساختار سرعتی امواج ریلی به روش توموگرافی زمان رسید امواج سطحی، مورد استفاده قرار گرفته اند. سپس این منحنی های پاشندگی محلی برای نقاط گره ای زوج، به منظور بازیابی مدل سرعت موج برشی استفاده شده اند. این نقشه ها در دوره های تناوبی 1 تا 28 ثانیه و تا عمق 27 کیلومتر از سطح زمین در زون زاگرس تهیه گردیده اند. حوزه های رسوبی ضخیم و سیستم های گسله اصلی، از جمله گسله پیشانی کوهستان (MFF)، به طور کلی، ناهنجاری های با سرعت کم را نشان می دهند. در حالیکه ساختارهای پوسته میانی در زیر زون سنندج-سیرجان و زاگرس مرتفع (HZF) که ممکن است با زیرراندگی صفحه عربی در زیر ایران مرکزی مرتبط باشد، ناهنجاری های سرعت بالا را نشان می دهند.
کلیدواژه ها
 
Title
Shallow crustal shear wave structure of the Zagros zone from Rayleigh Waves Tomography
Authors
Taghi Shirzad, shagayegh vahidravesh, farzam yamini fard, mojtaba naghavi, habib rahimi
Abstract
Due to the high seismicity in Iran, especially in the vast Zagros belt (26 to 38 degrees latitude and 45 to 58 degrees longitude), many earthquakes have been recorded in the networks of the Iranian seismological center (IrSC). Therefore, the waveforms of earthquakes recorded in these networks have been used to study the seismic structure of the crust (including tectonic features and major faults) in this indicated zone. For this purpose, Rayleigh wave velocity dispersion curves resulting from the selection of relatively high quality seismographs (with signal-to-noise ratio higher than 4/SNR>4) have been used to obtain Rayleigh wave velocity structure maps by surface wave arrival time tomography.These local dispersion curves for even node points are then used to retrieve the shear wave velocity model. These maps have been provided in periodic periods of 1 to 28 seconds and up to a depth of 27 km beneath the surface in the Zagros zone. Thick sedimentary basins and major fault systems, including mountain frontal faults (MFFs), generally show low-velocity anomalies. While the middle crustal structures below the Sanandaj-Sirjan and High Zagros (HZF) zones, which may be related to the Arabian plate underthrustingcentral Iran, show high-velocity anomalies.
Keywords
earthquake waveforms, dispersion curves, Rayleigh wave velocity structure, signal to noise ratio, shear wave velocity model, surface waves arrival time tomography