تحلیل مکانی زمینلرزه های منطقه قطور (مرز ایران- ترکیه) به روش اختلاف زمانی دوگانه

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1748-NIGS
نویسندگان
1کارشناس ارشد زلزله شناسی - مرکز لرزه نگاری کشوری- موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2استاد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
3کارشناس ارشد زلزله شناسی مرکز لرزه نگاری کشوری، موسسه ژدوفیزیک دانشگاه تهران
4کارشناس سازمان زمین شناسی و اکتشافات مهدنی ، منطقه شمال غرب
چکیده
منطقه مرزی ایران-ترکیه در نزدیکی شهر قطور در تاریخ 4 اسفند 1398 تحت تاثیر دو زمینلرزه با بزرگای Mn=5.7 ،Mn=5.9 و پس لرزه های آن بوده است. مراکز لرزه نگاری دو کشور بجز در زمینلرزه های بزرگتر، در گزارشهای اولیه مکان زمینلرزه ها را با گپ های آزیموتی بالا گزارش کرده اند. برای دستیابی به دقت بالاتر در مکانیابی، اطلاعات لرزه ای مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران(IRSC) و مرکز مدیریت بحران و حوادث ترکیه(AFAD) پس از برهم نهی با الگوریتم اختلاف زمانی دوگانه، مکانیابی مجدد گردید. نتایج بدست آمده نشاندهنده کاهش پراکنندگی مکانی زمینلرزه ها و انطباق بهتر آنها با روند گسل باشکالا به عنوان گسل مسبب است. مقدار میانگین RMS زمینلرزه ها از 37/0 و 42/0 به ترتیب در کاتالوگIRSC و AFAD به 16/0 کاهش یافت.
کلیدواژه ها
 
Title
Location Analysis of Earthquakes in Qotour (Iran-Turkey Border) Using Double Difference Method
Authors
Yousef Nourian Kojabadi, Mohammad Reza Gheitanchi, Mohsen Dezvareh, Cyrus Esmaeili
Abstract
On 23 Feb. 2020, Iran- Turkey border near to Qotour city has been affected by two earthquakes (Mn=5.7 ،Mn=5.9) and their aftershocks. Primary location of these events has been reported with large azimuthal gap (except in large events) by Iranian Seismological Center(IRSC) and disaster and emergency management authority of Turkey(AFAD), individually. To increase location accuracy of events, we merged information of two catalogues and then we applied double difference method to relocate them relatively. Results show meaningful reduction in spatial distribution and better adaption of events with assumed causative fault of Bashkala. Average RMS value of relocated events decreased to 0.16 from 0.37(IRSC) and 0.42(AFAD).
Keywords
relocation, double difference method, Qotour, RMS, Baskkala Fault