تحلیل خطر لرزه ای و تهیه طیف خطر یکسان برای زاگرس میانی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1747-NIGS
نویسندگان
1زلزله شناسی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2زلزله شناسی،موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
3گروه زلزله شناسی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
مطالعه ی حاضر تحت عنوان تحلیل خطر لرزه ای و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف زاگرس میانی انجام گرفته است. مجموعه ای از داده های لرزه خیزی تاریخی و دستگاهی با پوشش زمانی از قرن هشتم میلادی تا به امروز بکار گرفته شده و منابع لرزه زا مدل شده اند. در این بررسی، برآورد خطر لرزه ای چشمه های فعال در گستره زاگرس میانی با استفاده از روش های تعینی و احتمالاتی صورت گرفته است. بدین منظور نقشه تکتونیکی منطقه با استفاده از نقشه های زمین شناسی با ابعاد 1:250000 ترسیم شده است. نتیجه روش قطعی نشان دهنده آن است که گسل سلطان ابراهیم با مقدار بیشینه شتاب زمین g76/0 بزرگترین خطر برای سایت مورد نظر می باشد. طیف طرح یکنواخت با در نظر گرفتن چشمه های لرزه زای سطحی در گستره طرح و با استفاده از تحلیل احتمالاتی زمین لرزه تعیین شده است. نتایج حاصل از این روش در قالب شتاب طیفی در زمان های تناوب مختلف ارائه شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Seismic Hazard Analysis and Uniform Hazard Spectra for Main Zagros
Authors
Reza Abbac, Nima DolatAbadi, Ahmad SadidKhouy
Abstract
This paper was present a seismic hazard analysis and uniform hazard spectra for different regions of main Zagros. A collected catalogue containing both historical and instrumental events and covering the period from 8th‌ century AD until now were used and Seismic sources are modeled. In this study, two seismic hazard assessment methods, deterministic and probabilistic, are used to determine the most prone fault and the occurrence of most major earthquakes in the main Zagros. The result extracted using the deterministic method show that SoltanEbrahim most prone fault which could produce 0.76g as peak ground acceleration in our site. Uniform hazard spectrum is determined considering the area seismic sources in the design area using the probabilistic analysis for seismic hazard. The result gained by this method is presented in the form of spectrul acceleration maps in defferents period.
Keywords
Seismic hazard, Spectra Acceleration, Deterministic, Probabilistic, Zagros