بررسی کاربرد درخت منطقی در تحلیل خطر لرزه‌ای احتمالاتی محدوده ساوه

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1744-NIGS
نویسندگان
زلزله‌شناسی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
در این مقاله پس از بررسی منطقه مورد نظر از لحاظ نرخ لرزه‌خیزی و لرزه‌زمین‌ساخت، چشمه‌بندی انجام شد و پس از تعیین پارامتر‌های لرزه‌خیزی برای هر چشمه، تحلیل خطر با روش‌ احتمالاتی و تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خطر لرزه‌ای برای دوره بازگشت‌های 50، 475 و 2475 سال منظور شد. برای پریود 0.2 ثانیه (سازه‌های دو طبقه) و احتمال وقوع %2 یعنی دوره بازگشت 2475 سال شتابی برابر با 1.1g به عنوان بیشترین شتاب از روش احتمالاتی به‌دست آمد. پس از جمع کردن اطالاعات لرزه‌خیزی و گسل‌ها و انجام چشمه‌بندی، بوسیله نرم‌افزار Z-Map پارامترهای لرزه‌خیزی، به‌دست آمد و پس از آن با کمک نرم‌افزارهای OpenQuake و QGIS نقشه‌های شتاب طیفی تهیه شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Logic tree approach in probabilistic seismic hazard analysis of Saveh
Authors
samira fakhraeian, Nima Dolatabadi, Ahmad Sadidkhouy
Abstract
In this paper, following a study on the seismotectonic and seismic rate in the area of interest, we define source zone model and estimate seismicity parameters in each zone utilizing Z-map software. We estimate seismic hazard using probabilistic approach and generate seismic hazard maps for 50, 475 and 2475 years return period. Spectral acceleration maps were prepared with the help of OpenQuake and QGIS software.
Our findings show that using the probabilistic method, for a period of 0.2 second (approximation for two-store structures) and 2% probability of exceeding in 50 years, meaning return period of 2475 years, the maximum estimated acceleration in this area is 1.1g.
Keywords
Keywords: seismic hazard analysis, Saveh, peak acceleration, Zoning, Seismic parameters, probabilistic seismic Hazard Analysis